Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Hållbarhet – med värdegrund och konventioner som grund

AP3s hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i svenska statens värdegrund. I denna värdegrund är demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet samt en hållbar utveckling centrala delar. Allt i enlighet med skrivningarna i Regeringsformen.

Enligt den lag som styr AP-fonderna ska miljö och etikhänsyn tas i placeringsverksamheten utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning till låg risk. AP3s etik bygger på de internationella konventioner och överenskommelser som svenska staten har undertecknat.

Svenska statens värdegrund kommer till uttryck genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Bland dessa finns konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen. Dessutom omskrivs det stöd som Sverige ger till initiativ såsom FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag samt genom Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor.


Hållbarhetsarbete – en kontinuerlig process 

AP3 undertecknade FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) redan 2006. Implementeringen av principerna är ett ständigt pågående arbete för att AP3 ska agera hållbart både som kapitalförvaltare och kapitalägare. Nyckelorden är integrering, dialog, samverkan och rapportering och på flera områden har fonden kommit långt i arbetet. AP3 har sedan starten varit en engagerad och aktiv ägare i de bolag som fonden investerar i, medan integrering av hållbarhet i investeringsanalyser och investeringsbeslut är en kontinuerlig utvecklingsprocess.

En hållbar strategi

Ansvarsfulla investeringar

Som långsiktig ägare och förvaltare av svenskt pensionskapital har vi ett ansvar för att värdesäkra den allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer.

En hållbar strategi
Hållbarhetsmål 2018

Fyra mål satta

Klimatförändringarna leder till omställningar av världens resurser och påverkar vår portföljutveckling. Därmed höjs ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete ytterligare.

AP3s hållbarhetsmål 2018
Aktiv ägarstyrning

Engagemang skapar mervärde

Välskötta bolag leder på sikt till högre avkastning och lägre risk för investeraren. AP3 agerar utifrån principerna om engagemang, agerande och krav på förändring i syfte att göra skillnad.

Aktiv ägarstyrning