Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

I september 2015 antog FNs 193 medlemsländer 17 globala mål för en hållbar och rättvis utveckling fram till år 2030. Målen, som ersätter de åtta milleniemålen, syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. För att nå målen krävs att regeringar, civilsamhället och näringslivet samarbetar.

Under 2016 samlades ledande globala institutionella investerare på PRIs årliga konferens i syfte att hitta en gemensam definition av Sustainable Development Investments för att stödja FNs globala mål och att uppmuntra andra stora institutionella investerare att vidta liknande åtgärder. Tillsammans med några av Europas största pensionsförvaltare skrev därefter AP3 och övriga svenska AP-fonder i september under ett ställningstagande om vikten av att institutionella investerare placerar kapital i lösningar som bidrar till de globala hållbarhetsmålen. AP3 deltar även i Swedish Investors for Sustainable Development, vilket är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter av Agenda 2030 för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn.

Från ord till handling
Illustrationen nedan sammanfattar väsentliga områden där AP3 kan göra stor nytta och har störst möjlighet att påverka FNs 17 globala mål för hållbar och rättvis utveckling. Ett konkret exempel på detta är att AP3 under 2016 undertecknade Paris Green Bond Statement tillsammans med ett stort antal andra investerare på den globala obligationsmarknaden. Det gjordes i syfte att främja emissioner av gröna obligationer för att på ett effektivt sätt finansiera den omställning som klimatförändringen kräver.

Klicka på bilden för att förstora den.