Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 har en lång tradition av att arbeta med miljö- och etikfrågor i sina investeringar då ansvarsfull ägarstyrning är en del av fondens uppdrag. Detta arbete är något som fonden hanterar genom investeringsanalyser, ägarstyrning och via AP-fondernas gemensamma etikråd samt årligen redovisar i sin ägarstyrningsrapport och Etikrådets årsrapport.

För räkenskapsåret 2017 har AP3 återigen valt att redogörelsen för den egna verksamhetens ekonomiska, miljö- och sociala på verkan ska ingå som en del i årsredovisningen. Årets hållbarhetsredovisning har upprättats för att uppfylla kraven enligt GRI Standards på nivå ”Core” och det bransch specifika tillägget Finansiella tjänster (Financial Services, FS).

I redovisningen ingår AP3s verksamhet. Inga avgränsningar har gjorts utan omfattningen är densamma som för den finansiella rapporteringen. Rapporterade indikatorer har valts utifrån såväl krav och förväntningar från AP3s intressenter som fondens egna prioriteringar, och speglar därmed en gemensam syn på väsentlighet. Några av de rapporterade GRI-indikatorerna är inte kompletta. AP3 avser att vidareutveckla information, data och rutiner för sin hållbarhetsredovisning även framgent. Denna GRI-redovisning är inte granskad av tredje part.

Detta GRI-index anger var i AP3s årsredovisning 2017 (ÅR) respektive på AP3s hemsida som upplysningar enligt GRI återfinns.

GRI index