Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 har sedan tidigare beslutat att höja ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete ytterligare. Hållbarhetsmålen är satta med sikte på 2018 och årlig uppföljning påvisar framstegen.

Klimatförändringarna ställer krav på användandet av världens resurser och påverkar AP3s portföljutveckling. Fonden har därför valt att specifikt fokusera på klimatbelastningen genom att sätta upp konkreta mål. Därmed höjer fonden ambitionsnivån för hållbarhetsarbetet ytterligare. 

Fyra mål satta för perioden 2014 – 2018
AP3 har sedan 2015 arbetat med fyra övergripande hållbarhetsmål:

  • Noterade aktiers och krediters CO2-avtryck ska ha halverats år 2018 jämfört med fondens nivå 2014. AP3 uppmuntrar dessutom alla företag att senast 2018 regelbundet rapportera bolagets CO2-avtryck.
  • AP3 avser bidra till att utveckla marknaden för gröna obligationer i linje med COP21 och siktar på att till utgången av 2018 mer än tredubbla innehavet i gröna obligationer från 4,5 miljarder till 15 miljarder SEK.
  • AP3s strategiska hållbarhetsinvesteringar, däribland investeringar inom vattenrening, ska fördubblas från 10 till 20 miljarder SEK till slutet av 2018.
  • AP3 arbetar för att Nordens största fastighetsbolag Vasakronan, som ägs till 25 procent av fonden, ska fortsätta att leda utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom fastighetsbranschen i Sverige. Fonden arbetar även för att de övriga ägda fastighetsbolagen (Hemsö, Trophi, Regio m fl) utvecklar ett ambitiöst hållbarhetsarbete allteftersom bolagen mognar.

Dessa mål syftar till att belysa väsentliga områden där AP3 kan göra störst nytta samt har störst möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning utan att göra avkall på avkastningen. AP3 har valt olika strategier för hållbarhetsarbetet beroende på hur fondens ägande ser ut. Årliga uppföljningar av insatserna genomförs.

Klicka på bilden nedan för att förstora den.