Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s förvaltningsstrategi baseras på allokering till sex olika övergripande riskklasser. Riskklasserna delas upp på Aktier, Räntor, Krediter, Inflation, Valuta samt Absolutavkastande strategier.

Genom att dela upp portföljen i riskklasser kan fonden på ett strukturerat sätt löpande analysera och prognostisera framtida avkastning och risk för olika tillgångar med liknande riskkaraktär. Prognoserna i kombination med makroanalyser, värdering och riskaptit ligger sedan till grund för allokeringsbeslut. Exponering definieras som underliggande värde som utsätts för värdeförändringar till följd av marknadsrörelser. Genom att använda derivatinstrument för att hantera risken och effektivisera förvaltningen kan exponeringen vara såväl större som mindre än det faktiska fondkapitalet.

Avkastning per riskklass Avkastning Bidrag till totalavkastningen
2016-12-31 i procent i procentenheter
     
Aktier 8,1 3,8
Räntor 2,5 0,6
Krediter 3,8 0,2
Inflation 15,2 3,2
Valuta 1,4
Absolutavkastande strategier1 0,3
AP3 totalt 9,5 9,5
1) Absolutavkastande strategier utgörs av riskmandat till vilka inget kapital allokeras. Därför kan inte en rättvisande avkastningsberäkning göras.
     
     
Exponering per riskklass Exponering, Exponering,
2016-12-31 mkr %
     
Aktier 167 109 51,5
Räntor 60 478 18,6
Krediter 24 080 7,4
Inflation 68 736 21,2
Valuta1 56 801 17,5
Absolutavkastande strategier 33 352 10,3
AP3 totalt 353 756 109,1
1) Valutaexponering visar andel tillgångar i utländsk valuta av fondkapitalet som inte är valutasäkrad och kan inte adderas till övrig exponering.