Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s förvaltningsstrategi baseras på allokering till sex olika övergripande riskklasser. Riskklasserna delas upp på Aktier, Räntor, Krediter, Inflation, Valuta samt Absolutavkastande strategier.

Genom att dela upp portföljen i riskklasser kan fonden på ett strukturerat sätt löpande analysera och prognostisera framtida avkastning och risk för olika tillgångar med liknande riskkaraktär. Prognoserna i kombination med makroanalyser, värdering och riskaptit ligger sedan till grund för allokeringsbeslut. Exponering definieras som underliggande värde som utsätts för värdeförändringar till följd av marknadsrörelser. Genom att använda derivatinstrument för att hantera risken och effektivisera förvaltningen kan exponeringen vara såväl större som mindre än det faktiska fondkapitalet.

Avkastning per riskklassAvkastningBidrag till totalavkastningen
2017-06-30%%
Aktier9,44,3
Räntor0,50,1
Krediter-1,9-0,1
Inflation71,5
Valuta--0,5
Absolutavkastande strategier 1)-0,2
AP3 totalt5,55,5
1) Absolutavkastande strategier utgörs av riskmandat till vilka inget kapital allokeras. Därför kan inte en rättvisande avkastningsberäkning göras.

 

Exponering per riskklassExponeringExponering
2017-06-30mkr%
Aktier166 25649,2
Räntor64 45219,1
Krediter13 3083,9
Inflation74 56222,1
Valuta 1)44 44413,1
Absolutavkastande strategier18 8145,6
AP3 totalt339 775100,5
1) Valutaexponering visar andel tillgångar i utländsk valuta av fondkapitalet som inte är valutasäkrad och kan inte adderas till övrig exponering.