Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Placeringsregler för AP-fondernas investeringar

AP-fondernas uppdrag styrs av lagen om de allmänna pensionsfonderna (2000:192) med uttalade placeringsregler fastställda av riksdagen.

Fonderna ska, utan att ge avkall på det övergripande målet om hög avkastning, ta miljö- och etikhänsyn i sin placeringsverksamhet. 

Riksdagen har även beslutat att placeringarna inte ska påverkas av näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn.

 • Minst 30 procent av fondens tillgångar ska placeras i räntebärande värdepapper med låg risk.

 • Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras för valutarisk. Möjligheten att valutasäkra till låg kostnad genom köp av valutaterminer innebär att dessa regler inte utgör någon restriktion för fondens möjligheter att investera i utländska tillgångar.

 • Varje fond får äga högst 10 procent av rösterna i ett enskilt börsnoterat företag.

 • Varje fond får maximalt äga 2 procent av Stockholmsbörsen.

 • Maximalt 5 procent av fondens tillgångar får placeras i onoterade värdepapper. Dessa placeringar måste ske indirekt via värdepappersfonder eller liknande.

 • Minst 10 procent av tillgångarna ska förvaltas av utomstående förvaltare.

 • Fonderna får inte placera direkt i råvaror.

Andra legala restriktioner

 • Fonden får inte placera i optioner, terminer eller andra likartade finansiella instrument med råvaror som underliggande tillgång
 • Fondens ägande är inget näringspolitiskt eller ekonomisk-politiskt instrument
 • Hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning
 • Rösträtten ska utnyttjas för att påverka avkastningen i bolagen

10 maj, 2016