Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

För att på bästa sätt attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt att utveckla verksamheten strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare där våra anställda trivs.

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och kompetensförsörjningsfrågor för att säkerställa att vi har rätt kompetens. Genom årliga utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare kartlägger vi utvecklingsbehovet utifrån kommande års satta mål, både på verksamhets- och individnivå.

Våra medarbetare deltar kontinuerligt i interna kunskapsmöten med externa gästtalare samt går på utbildningar, seminarier och konferenser för ständig kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. Vi anser att dessa aktiviteter främjar både individens och fondens kompetensutveckling. Vi arbetar också med att erbjuda våra medarbetare nya utmaningar internt med syftet att kompetensförstärka, bredda kunskap och säkerställa en stimulerande utveckling för individen.

 

Previous Next

 

Medarbetarna är viktiga  

För oss på AP3 är det viktigt att ha en företagskultur och en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas. AP3 genomför vartannat år en medarbetarundersökning som kartlägger hur de anställda ser på verksamheten, hur väl fonden lyckats förbättra sig sedan förra mätningen, samt identifierar nya förbättringsområden.

Friskvård och hälsa

För AP3s medarbetare är arbetsdagarna och arbetsmiljön intensiv. Det är därför viktigt att AP3 som arbetsgivare erbjuder en sund balans mellan arbete och fritid, och långsiktigt fokuserar på de anställdas hälsa. Alla anställda erbjuds regelbundna hälsokontroller och motionsbidrag. 

_Q2Q0518

Interna etiska riktlinjer

AP3s interna uppförandekod inkluderar regler om representation, gåvor, bisysslor, intressekonflikter och egna värdepappersaffärer. Fonden accepterar inga mutor eller korruption. Uppförandekoden revideras löpande och är en del av nyanställdas introduktionsutbildning. Alla anställda kan rapportera till fondens compliance officer om de misstänker att oegentligheter sker eller att de interna etiska riktlinjerna inte följs. Fondens compliance officer undersöker samtliga ärenden som kommer in och har en direkt rapporteringslinje till styrelse och VD.

AP3 har väl fungerande processer för hantering av arbetsmiljö, hälsa och mångfald. AP3 har tydliga riktlinjer för att hantera diskriminering, trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling.

Om du har intresse av och kompetens inom följande områden är du välkommen att höra av dig till oss.

  • Kapitalförvaltning
  • Risk
  • Kvantitativ analys
  • IT