Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet, bidrar vi på AP3 till att säkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer.

AP3 är en av fem AP-fonder vars uppdrag är att bidra till att värdesäkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer. Vårt uppdrag innebär att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet.

Det övergripande uppdraget innebär att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. På så vis kan AP3 leva upp till dess två viktiga roller i pensionssystemet; dels att utgöra en buffert när in- och utflöden i systemet är i obalans och dels att bidra till stabilitet i systemet.

Vi på AP3 skapar goda förutsättningar för en framgångsrik förvaltning genom att alltid ha pensionären och fondens mål i fokus. Vårt åtagande gentemot pensionssystemet är satt utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen.

Målet uppfyllt sedan starten 2001

Pensionsbehållning och pensioner räknas över tiden upp med inkomstindex för att visa följsamhet med löneutvecklingen i samhället i stort. Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige och beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16–64 år.

 

En förvaltning som gör skillnad

För AP3 är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid val av investeringar och i förvaltning av bolagen i vår portfölj. Vi har ett omfattande hållbarhetsansvar som är väl integrerat i vår investeringsverksamhet. Vårt hållbarhetsansvar innebär såväl aktiv ägarstyrning som ett ansvarsfullt förhållningssätt till både miljöfrågor och sociala frågor.

AP3 förvaltar 324,4 miljarder kronor (31/12-2016) i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar såsom onoterade aktier, fastigheter, skog och infrastruktur.

 

AP3s uppdrag och övergripande mål

AP3s uppdrag och övergripande mål är att bidra till att värdesäkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer, genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet.

 

Vi bidrar

Som förvaltare av svenska folkets pensionskapital arbetar AP3 målmedvetet med portföljen för att säkra pensionsutbetalningarna. Fonden har sedan starten 2001 uppfyllt våra avkastningsmål om 4 procent per år.

 

AP3s resultat per 31 december 2016

  • Fondens resultat uppgick till 27 981 (19 643) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 9,5 (6,9) procent före kostnader och 9,4 (6,8) procent efter kostnader.
  • Riskklasserna Aktier, Inflation där fastigheter ingår och Valuta stod för de största positiva bidragen till fondens resultat.
  • AP3 har under året gjort utbetalningar till pensionssystemet med 6 637 (4 944) miljoner kronor.
  • AP3s fondkapital uppgick till 324 375 (303 031) miljoner kronor.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,12 (0,12) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,06 (0,06) procent.
  • Fonden har överträffat jämförelseportföljen (LSP) med 2,3 procentenheter efter kostnader under 2016 och 3,3 procentenheter per år under de senaste fem åren.
  • AP3 har mer än fördubblat innehavet i gröna obligationer från 4,5 till 9,5 miljarder kronor under 2016.
  • AP3 har ytterligare reducerat koldioxidavtrycket i fondens portfölj under 2016.
  • Sedan starten 2001 har AP3 uppnått en real avkastning på 4,4 procent per år i genomsnitt efter avdrag för inflationen. Därmed har fondens långsiktiga avkastningsmål om 4 procent realt överträffats.