Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet, bidrar vi på AP3 till att säkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer.

AP3 är en av fem AP-fonder vars uppdrag är att bidra till att värdesäkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer. Vårt uppdrag innebär att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet.

Det övergripande uppdraget innebär att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. På så vis kan AP3 leva upp till dess två viktiga roller i pensionssystemet; dels att utgöra en buffert när in- och utflöden i systemet är i obalans och dels att bidra till stabilitet i systemet.

Vi på AP3 skapar goda förutsättningar för en framgångsrik förvaltning genom att alltid ha pensionären och fondens mål i fokus. Vårt åtagande gentemot pensionssystemet är satt utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen.

Målet uppfyllt sedan starten 2001

Pensionsbehållning och pensioner räknas över tiden upp med inkomstindex för att visa följsamhet med löneutvecklingen i samhället i stort. Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige och beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16–64 år.

 

En förvaltning som gör skillnad

För AP3 är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid val av investeringar och i förvaltning av bolagen i vår portfölj. Vi har ett omfattande hållbarhetsansvar som är väl integrerat i vår investeringsverksamhet. Vårt hållbarhetsansvar innebär såväl aktiv ägarstyrning som ett ansvarsfullt förhållningssätt till både miljöfrågor och sociala frågor.

AP3 förvaltar 353,1 miljarder kronor (30 juni 2018) i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar såsom onoterade aktier, fastigheter, skog och infrastruktur.

 

AP3s uppdrag och övergripande mål

AP3s uppdrag och övergripande mål är att bidra till att värdesäkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer, genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet.

 

Vi bidrar

Som förvaltare av svenska folkets pensionskapital arbetar AP3 målmedvetet med portföljen för att säkra pensionsutbetalningarna. Fonden har sedan starten 2001 uppfyllt avkastningsmålet om 4 procent per år.

 

AP3s resultat per 30 juni 2018

  • AP3s resultat första halvåret 2018 uppgick till 11 165 (17 491) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 3,3 (5,5) procent före kostnader och 3,3 (5,4) procent efter kostnader. Riskklasserna Valuta och Inflation stod för de största positiva bidragen till resultatet.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,11) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,06) procent.
  • AP3s fondkapital uppgick till 353 084 (345 239 per 31/12-2017) miljoner kronor, vilket var en ökning med 7 845 miljoner kronor. 
  • Från fondkapitalet har 3 320 (3 687) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2018.
  • Fonden har avkastat 10,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 7,3 procent under den senaste 10-årsperioden.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 1,1 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP.