Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Upphandling av global röstningsplattform är avslutad

Upphandlingen av en global röstningsplattform som Tredje AP-fonden tillsammans med Första, Andra och Fjärde AP-fonderna genomfört är nu avslutad. Manifest Information Services Limited valdes som leverantör. Tilldelningsbeslut >> […]

Tredje AP-fonden

Hessius kommentarer på ESO-rapporten

”If it ain’t broken – don’t fix it” ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) presenterade 30/11-2009 rapporten ”Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna”. […]

Tredje AP-fonden

Remissvar till Finansinspektionen

AP3s remissvar på Finansinspektionens Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag. Länk till remissvaret här >>  

Tredje AP-fonden

Etikrådet anställer en generalsekreterare

För att ytterligare förstärka Etikrådets arbete har John Howchin anställts som generalsekreterare. Hans huvudansvar blir att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer. Vidare kommer han […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av global röstningstjänst

Tredje AP-fonden upphandlar tillsammans med Första, Andra och Fjärde AP-fonderna en global röstningstjänst. Villkor för deltagande finns beskrivet i ett separat dokument som kan laddas ner här >> […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport januari-juni 2009

Positiv värdeutveckling och starkt aktivt resultat. Resultatet uppgick till 9,4 (-17,9) mdkr, motsvarande en avkastning på 5,3 (-8,0) procent före kostnader och 5,2 (-8,0) procent efter kostnader. […]

Tredje AP-fonden

Startsida

Nyhetsarkiv Här hittar du alla nyheter från Tredje AP-fonden. Du kan söka bland nyheterna per år eller för en specifik månad. 

Tredje AP-fonden

Upphandling av OEMS är avslutad

Upphandling av Order/Execution Management System (“OEMS”) avslutades den 28 maj 2009. Bloomberg valdes som leverantör. Frågor kan ställas till: Adriano Pizzignacco, Chef Affärsstöd & Utveckling Telefon: 08-555 […]

Tredje AP-fonden

Remissvar till Socialdepartementet

AP3s remissvar avseende utjämnat värde för buffertfonderna vid beräkning av balanstalet. Läs hela remissvaret här >>

Tredje AP-fonden

Etikrådet: Tre dialoger har fått önskad effekt

Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd för en aktiv dialog med bolag som brutit mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Syftet är att få bolagen att vidta åtgärder […]

Tredje AP-fonden

AP-fondernas Etikråd arbetar aktivt med etik- och miljöfrågor

Etikrådet, som består av Första till Fjärde AP-fonderna, tar etik- och miljöhänsyn genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom dialog påverkar vi de bolag fonderna investerar i att följa de internationella konventioner Sverige ställt sig bakom.

Tredje AP-fonden

Etikrådets svar på frågor från Uppdrag granskning

Etikrådet har fått följande frågor från Uppdrag granskning och besvarat dem skriftligt. I reportaget gör vi en genomgång av aktieinnehavet i AP-fonderna 1-4.  Utgångspunkten är bl.a. sjunde AP-fondens […]

Tredje AP-fonden

Remissvar till NBK

Remissvar på NBKs förslag till nya relger om offentliga uppköpserbjudanden

Tredje AP-fonden

Remissvar SOU 2008:107

AP3’s remissvar på betänkandet SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna >>