Gå direkt till navigering

2013 resulterade i ansenlig tillväxt för Tredje AP-fonden

  • Fondens resultat för 2013 uppgick till 32 398 (22 638) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 14,2 procent före kostnader och 14,1 procent efter kostnader.
  • Fondkapitalet uppgick den 31 december 2013 till 258 475 (232 956) miljoner kronor, en ökning med 25 519 mkr jämfört med årsskiftet 2012. För 2013 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP3 betalade ut 6 880 mkr under 2013 för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.
  • Året präglades av förbättrad konjunktur i många länder. Tydligast var återhämtningen i USA. Expansiv penningpolitik i kombination med successivt förbättrad konjunktur och ett lågt inflationstryck lyfte aktiekurserna i Nordamerika och i Europa. Aktiekurserna backade dock på tillväxtmarknaderna.
  • Fonden har den senaste tioårsperioden, 2004-2013, skapat en nominell avkastning om 6,5 procent per år, vilket innebär att AP3s avkastning har överstigit inkomstindex, dvs det index som används för uppräkning av pensionsrätterna i pensionssystemet. Inkomstindex uppgår under samma period till 3,0 procent per år.
  • AP3 har skapat en real avkastning, dvs. inflationsrensad avkastning, om 5,2 procent per år under den senaste tioårsperioden 2004-2013 och har därmed överträffat sitt långsiktiga avkastningsmål om 4,0 procent real avkastning per år.

Det var med glädje vi på AP3 stängde böckerna 2013. Avkastningen uppgick till 14,1 procent efter kostnader, vilket motsvarar ett resultat på 32,4 miljarder kronor och det är fondens högsta resultat i absoluta tal sedan starten 2001”, säger Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden.

”För pensionssystemet är det viktigt hur mycket kapitalet i absoluta tal stiger. AP3 har tillfört 25,4 miljarder till pensionssystemets tillgångar, trots att 6,9 miljarder redan har betalats ut för att täcka utgående pensioner 2013. AP3s totala tillgångar uppgick vid årsskiftet till 258,5 miljarder kronor.” 

”I år innehåller årsredovisningen en hållbarhetsredovisning där vi redovisar vår direkta ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan enligt ett antal indikatorer. Vi ser årets redovisning som ett första steg i vår ambition att utveckla hållbarhetsredovisningen framöver.”

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation, telefon: 08-555 17 123, lil.lindgren@ap3.se

Ladda ner vår årsredovisning här >>