Gå direkt till navigering

Upphandling av portföljsystemslösning (Portfolio Management System Solution, Front-to-Back)

Tredje AP-fonden tillsammans med Fjärde AP-fonden upphandlar en bredare portföljsystemslösning med systemstöd för flertal verksamhetsområden Front-to-Back. Målet med upphandlingen är att potentiellt upphandla en integrerad helhetslösning som möter verksamheternas systembehov samt möjliggör en effektiv IT-förvaltning för de verksamhetsnära systemen.

Diarienummer 22/4 med sista anbudsdag den 18 mars.

Länk till annonsen

 

Upphandling av transaktionskostnadsanalystjänst, TCA (Transaction Cost Analysis)

Tredje AP-fonden upphandlar transaktionskostnadsanalystjänst, TCA (Transaction Cost Analysis).

Diarienummer: AP3 2021/47 med sista dag för anbud den 24 augusti 2021 11:59 PM.

Länk till annonsen

 

Upphandling av utländska juristtjänster / Delvis avslutad

Upphandling av utländska juridiska tjänster, Dnr 2022/17

Tredje AP-fonden har genomfört en upphandling av utländska juridiska tjänster inom följande geografiska områden:

 • Norden
 • Europa
 • Nordamerika
 • Oceanien

Se tilldelningsbeslut för Norden, Europa och Nordamerika nedan. Beslut avseende Oceanien är ännu inte fattat. Tilldelningsbeslut

 

 

Upphandling av kommunikationstjänster / Avslutad

Tredje AP-fonden har, enligt Tilldelningsbeslut och individuell rapport daterat 2022-09-30, beslutat att ingå ramavtal i upphandlingen 2022/16 gällande ”Upphandling av produktion av årsredovisning och strategisk rådgivning” med följande anbudsgivare:

Narva Communications, 556597-4697 Tilldelningsbeslut 

 

Upphandling av Tjänstepensionsrådgivning inklusive administration/ Avslutad

Upphandlingen av Tjänstepensionsrådgivning inklusive administration är nu avslutad. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Tilldelningsbeslut

Upphandling av behovsanpassad lokalvård/ Avslutad

Upphandlingen av  behovsanpassad lokalvård är nu avslutad. ReneXtra AB valdes som leverantör.

Diarienummer: AP3 2021/13.

Tilldelningsbeslut 

 

Upphandling av konsult inom informationssäkerhet (CISO) / Avslutad

Tredje AP-fonden beslutar härmed att tilldela kontrakt i upphandlingen AP3 2021/12: Konsult Informationssäkerhet (CISO) till ArkivIT AB.

Tilldelningsbeslut CISO

 

Upphandling av juridiska tjänster / Avslutad

Upphandlingen av juridiska tjänster i Sverige är nu avslutad. Upphandlingen är indelad i åtta separata anbudsområden.

Diarienummer: 2021/10. 

Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslut del 2 

AP-fonderna upphandlar sjukvårdsförsäkring / Avslutad

AP-fonderna (AP1, AP3, AP4 och AP7) har upphandlat leverantör av sjukvårdsförsäkring.

Diarienummer: AP1 DS 2021/16.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut, bilaga

 

AP-fonderna upphandlar rekryteringskonsulttjänster / Avslutad

AP-fonderna (AP1, AP3, AP4 och AP7) upphandlar rekryteringskonsulttjänster.

Diarienummer: VS 2021/18  med sista dag för anbud den 23 augusti 2021.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut, bilaga

 

AP-fonderna upphandlar upphandlingskonsulttjänster / Avslutad

Upphandingen av upphandlingskonsulttjänster som omfattar i huvudsak följande områden: upphandlingsstöd, avropsstöd och upphandlingsrådgivning är nu avslutad.

Adda AffärsConcept AB, Ecenea Region Stockholm AB och SOCAB Swedish Office Consulting AB valdes som leverantörer.

Tilldelningsbeslut 

 

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) upphandlar kommunikationstjänster/ Avslutad

AP-fonderna (AP1, AP2, AP3, AP4) avser att genom Första AP-fonden (avtalspart) upphandla kommunikationstjänster för Etikrådets kommunikationsbehov.
Sista dag för anbud var den 24 juni 2021.

Diplomat Communications valdes som leverantör.

 

Upphandling av IT konsult / Avslutad

Upphandling av IT konsulttjänster som omfattar AP3s systeminfrastruktur, systemarkitektur, systemstrategi, implementeringar och förändringar på strategisk och operativ nivå som Tredje AP-fonden genomfört är avslutad.

Clara Financial Consulting valdes som leverantör.

Tilldelningsbeslut 

 

Upphandling av Interim Complianceansvarig / Avslutad

Tredje AP-fonden (AP3) avser att upphandla interim complianceansvarig. Upphandlingen sker med hjälp av B3 Sentensia.

Sista dag för anbud är den 17 maj 2019.

Tjänsten tillsatt och upphandlingen avslutad.

 

Upphandling Infrastructure as a Service, IaaS / Avslutad

Upphandlingen av Infrastructure as a Service, IaaS. Upphandlingen som Tredje A-fonden genomfört är avslutad.

CAG Datastöd AB valdes som leverantör.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling kommunikationstjänster / Avslutad

Tredje AP-fonden (AP3) upphandlar konsultstöd för produktion av årsredovisning och rådgivning i strategisk kommunikation. Upphandlingen avser konsultstöd för produktion av årsredovisning i tryck och med viss digital integrering i digitala kanaler samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation.

Narva Communications valdes som leverantör.

Tilldelningsbeslut 

 

Upphandling av ett system för Performance Measurement och Performance Attribution / Avslutad

Upphandlingen av ett nytt system för Performance Measurement och Performance Attribution som Tredje AP-fonden genomfört är avslutad.

Ortec Finance B.V. valdes som leverantör.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av Desktop as a Service, DaaS – Virtuell desktop / Avslutad

Upphandlingen av Desktop as a Service, Daas, s k virtuell desktop som Tredje AP-fonden genomfört är nu avslutad.

Excanto AB valdes som leverantör.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av layouttjänster för Etikrådets räkning / Avslutad

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) upphandlar konsult produktion av layouttjänster för tryck.
Tredje AP-fonden har genomfört denna upphandling för Etikrådets räkning och upphandlingen är nu avslutad och tilldelningsbeslut har fattats den 16 november 2017.

Tilldelningsbeslut

Upphandling av global röstningstjänst / Avslutad

Upphandlingen av en global röstningstjänst, Dnr AP3 2017/183, som Tredje AP-fonden tillsammans med Första, Andra och Fjärde AP-fonderna genomfört är nu avslutad.
Institutional Shareholder Services Inc (ISS) och Nordic Investor Services (NIS) valdes som leverantörer.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av Rekryteringstjänster / Avslutad

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden har genomfört en samordnad upphandling av rekryteringstjänster.

Tredje AP-fonden har beslutat att teckna avtal inom respektive område enligt följande:

Område A: Search
Gazella AB
Lager & Partners AB
SJR in Scandinavia AB

Område B: Annonserad rekrytering
Gazella AB
SJR in Scandinavia AB

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av upphandlingskonsulter / Avslutad

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har tillsammans upphandlat ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Följande leverantörer kommer i rangordning att tilldelas ramavtal:

 1. Sentensia AB
 2. Ecenea Väst AB
 3. Affärskoncept i Stockholm

Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med tilldelningsgrunden bästa förhållande mellan kvalité och pris.

TIlldelningsbeslut

 

Upphandling av funktion för Brandväggar, Mailfilter, SSL Portal samt tvåfaktorsautentisering / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla funktion för brandväggar, mailfilter, SSL Portal samt tvåfaktorsautentisering genom en konkurrenspräglad dialog. Sista anbudsdag var 21 maj 2017.

 

Upphandling av backuptjänster (BaaS) i form av en molntjänst / Avslutad

Upphandlingen av backuptjänster (BaaS) i form av en molntjänst som Tredje AP-fonden genomfört är nu avslutad. Ipnett har valts som leverantör.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av molnbaserad tjänst avseende löneadministration / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla molnbaserad tjänst för löneadministration. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag var den 13 maj 2016.

 

Upphandling av lokalvård / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla behovsanpassad lokalvård för sina lokaler i Stockholm. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag var den 26 april 2016.

 

Upphandling av kvalificerade juristtjänster / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Sista anbudsdag var den 10 september 2015.

Mer information och förfrågningsunderlag >>

Tredje AP-fonden meddelar tilldelningsbeslut avseende upphandling av kvalificerade juristtjänster, Dnr 2015/136

Tredje AP-fonden har genomfört en upphandling av kvalificerade juristtjänster. Upphandlingen omfattade följande områden:

 • Finansrätt
 • Bolags- och aktiemarknadsrätt
 • Alternativa Investeringar
 • Skatterätt
 • Offentlig rätt

Tilldelningsbeslut har fattats den 1 augusti 2017.

Ramavtal kommer att tecknas med angivna anbudsgivare efter att tiden för avtalsspärr löpt ut, den 11 augusti 2017.

För närmare information, se:

Tilldelningsbeslutet

Tilldelningsrapporten

Bilaga 1 – Protokoll från anbudsförande

Bilaga 2 – Poängsammanställning

 

12 maj, 2023