Gå direkt till navigering

Vilket uppdrag har AP3?

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4) är en del av det allmänna pensions­systemet. Fonderna har alla samma uppdrag, det vill säga att förvalta buffertkapitalet, på uppdrag av riksdagen, till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. AP-fonderna har två roller i pensionssystemet. Dels fyller de en buffertfunktion för att täcka framtida utbetalningar av pensioner, dels bidrar fonder­nas avkastning till pensionssystemets långsiktiga finansiering. Det som skiljer AP-fonderna är förvaltningsstrategierna. Olikheterna ska borga för en sund riskspridning.  

En överblick över samtliga AP-fonder och deras uppdrag finns på Apfonderna.se

Hur stor andel av pensionssystemet står AP3s kapital för?

Buffertkapitalet (dvs AP1, AP2, AP3 och AP4) utgör idag 15 procent av pensionssystemets tillgångar. AP3 står för cirka en fjärdedel av dessa tillgångar, dvs cirka 2,5 procent av de totala tillgångarna i den allmänna inkomstpensionen. Övriga 90 procent av pensionssystemets tillgångar förvaltas inte av AP-fonderna och är inte exponerade mot de finansiella marknaderna. Det är bland annat kopplat till hur sysselsättningen ser ut och hur många pensionärer vi har. 

Hur styrs AP3?

AP3 har en egen styrelse som tillsätts av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Detta ansvar omfattar bland annat att besluta om placeringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan. Styrelsen har valt att delegera ansvaret för den löpande verksamheten till en VD på motsvarande sätt som i ett aktiebolag. Styrelsens arbete redovisas årligen i en fondstyrningsrapport som återfinns i AP3s årsredovisning.

Fonden har en mer självständig ställning än en vanlig myndighet. Verksamheten regleras endast i lag och regeringen kan därför inte komma med direktiv som reglerar verksamheten. Varje år utvärderas AP3 av regeringen och en granskning som genomförs av tjänstemän på finansdepartementet. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till riksdagen.

Vilka sitter i AP3s styrelse?

Styrelsen består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses på förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte har föreslagits av arbetsmarknadens parter. Läs mer om AP3s styrelse.

Hur mycket kapital förvaltar AP3?

 Per 31 december 2019 förvaltade AP3 393,7 miljarder kronor.

Hur mycket avkastning har AP3 genererat sedan start?

Fonden startade 2001 med ett kapital om 134 miljarder kronor och per den 31 december 2019 uppgick fondkapitalet till 393,7 miljarder kronor. 

Vad har AP3 för mål?

AP3s uppdrag i pensionssystemet ställer krav på vilken avkastning som fonden ska uppnå på det kapital som förvaltas. För att fonden ska kunna täcka framtida utbetalningar av pensioner och bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering krävs en real avkastning (dvs inflationsjusterad avkastning) på minst 3,5 procent per år. Detta avkastningsmål har AP3 beräknat genom att analysera förväntad framtida utveckling för pensionssystemets tillgångar och skulder. Med en real avkastning om minst 3,5 procent är det sannolikt att pensionssystemet kommer att vara starkt och att balanseringar av pensionssystemet undviks längre fram i tiden.

Hur har AP3s resultat sett ut i förhållande till det långsiktiga målet?

De senaste 10 åren (2010-2019) har AP3 uppnått en real avkastning på 7,4 procent per år i genomsnitt efter avdrag för inflationen. Detta innebär att AP3s avkastning överstiger det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent real avkastning i genomsnitt per år. Fonden har bidragit positivt till pensionssystemet genom att fonden har överträffat inkomstindex, dvs det index som används för uppräkning av pensionsrätterna i pensionssystemet.

Vilka tillgångar investerar AP3 i?

AP3 har en väldiversifierad global portfölj som bl a inkluderar noterade aktier, onoterade aktier, skogstillgångar, fastigheter, räntebärande tillgångar och olika opportunistiska investeringar som t ex jordbruksmark och försäkringsrelaterade investeringar.

Vilka enskilda aktier och andra tillgångar äger AP3?

AP3 publicerar varje år alla enskilda värdepappersinnehav (tex enskilda aktieinnehav) per 30/6 och 31/12 i samband med publicering av halvårsrapporten respektive årsredovisningen. De aktuella värdepappersinnehaven finns listade under AP3s värdepapper.

Hur arbetar AP3 med ägarstyrning?

Fonden använder sig av följande huvudsakliga medel för att utöva ägaransvar:

  • Deltar i valberedningar
  • Har dialog med styrelser och bolagsledningar
  • Utövar fondens rösträtt på bolagsstämmor
  • Gör inlägg på bolagsstämmor
  • Deltar aktivt för att utveckla självregleringssystemet genom deltagande i fora som t ex Institutionella Ägares Förening samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning
  • Har kontakter och samverkan med andra ägare, såväl svenska som utländska
  • Arbetar aktivt med miljö- och etikhänsyn

Hur röstar AP3 på bolagsstämmor?

AP3 publicerar under tredje kvartalet varje år en ägarstyrningsrapport som redogör för hur fonden har agerat i olika ägarfrågor, inklusive hur fonden har röstat. Här kan du läsaAP3s Ägarstyrningsrapport.

Hur tar AP3 etik- och miljöhänsyn?

AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan ansvar och högt värde, dvs bolags ansvarsfulla agerande och deras förmåga att leverera långsiktigt aktieägarvärde. Fondens värdegrund bygger på de in­ternationella konventioner som svenska staten har undertecknat samt genom att stödja initiativ såsom FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

AP3 tillämpar miljö- och etikhänsyn dels vid genomlysning av bolag för att identifiera eventuella konventionsbrott, dels via proaktiva dialoger. Dialoger med utländska bolag sker främst genom AP1-AP4s gemensamma Etikråd.

De proaktiva dialoger som AP3 för med svenska bolag handlar bl a om att säkerställa att ledningarna för de företag som fonden investerar i identifierar och hanterar sociala och miljömässiga risker på ett sätt som skapar värde för aktieägarna.