Gå direkt till navigering

Engagemang, agerande och krav på förändring utgör stommen i AP3s ägarstyrningsarbete. Utifrån en stark position på kapitalmarknaden utövar AP3 påverkansarbete och ställer krav på bolagen. 

Ägandet avgörande för valet av strategi

AP3 har valt olika strategier för påverkansarbete beroende på hur fondens ägande ser ut. AP3 koncentrerar ägarstyrningsarbetet till de områden där fonden bedömer att man gör störst nytta och har störst möjlighet att påverka.

  • I helägda bolag eller bolag där fonden är stora ägare, främst fondens onoterade fastighetsbolag Vasakronan, Hemsö och Trophi, kan fonden direkt påverka bolagens strategier genom representation i respektive bolagsstyrelse.
  • I den noterade aktieportföljen varierar ägarandelarna. AP3 har en globalt diversifierad aktieportfölj som innehåller drygt 3 000 bolag, varav flertalet är utländska bolag. Ägandet i utländska noterade bolag är normalt sett litet och fonden har av naturliga skäl begränsade möjligheter att på egen hand påverka via aktiv ägarstyrning. I dessa bolag sker påverkansarbetet ofta i samarbete med andra ägare, huvudsakligen via AP-fondernas gemensamma Etikråd.
  • Även den svenska aktieportföljen är diversifierad och innehåller omkring 130 bolag, men till följd av att svenska aktier har en större vikt i fondens totalportfölj, är ägarandelarna större i svenska bolag än i de utländska. 
  • I svenska börsbolag sker aktivt engagemang främst via dialoger eller genom deltagande i valberedningar. Givet att ägarandelarna är högre i svenska bolag är också möjligheterna att påverka större. Dessutom har AP3 en stark ställning på den svenska kapitalmarknaden och fondens synpunkter får därmed också större genomslag i svenska bolag.
  • Läs AP3s senaste ägarstyrningsrapport.

 

 

En aktiv ägarstyrning är central för en hållbar portfölj.