Gå direkt till navigering

I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer 17 globala mål för en hållbar och rättvis utveckling fram till år 2030. Målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. För att nå målen krävs att regeringar, civilsamhället och näringslivet samarbetar.

 

Under 2016 samlades ledande globala institutionella investerare på PRI:s årliga konferens i syfte att hitta en gemensam definition av Sustainable Development Investments för att stödja FN:s globala mål och att uppmuntra andra stora institutionella investerare att vidta liknande åtgärder. Tillsammans med några av Europas största pensionsförvaltare skrev därefter AP3 och övriga svenska AP-fonder i september under ett ställningstagande om vikten av att institutionella investerare placerar kapital i lösningar som bidrar till de globala hållbarhetsmålen. AP3 deltar även i Swedish Investors for Sustainable Development, vilket är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter av Agenda 2030 för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn.

Från ord till handling

Nedan sammanfattas väsentliga områden där AP3 kan göra stor nytta och har störst möjlighet att påverka för hållbar och rättvis utveckling. 2016 undertecknade AP3 Paris Green Bond Statement tillsammans med ett antal andra investerare på den globala obligationsmarknaden i syfte att främja emissioner av gröna obligationer för att på ett effektivt sätt finansiera den omställning som klimatförändringen kräver.

 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

AP3 har gjort investeringar inom vatteninfrastruktur, med inriktning mot både vattenförsörjning och rening. Fonden samarbetar med andra investerare med syfte att skapa fler investeringsmöjligheter inom vatten.

Mål 7: Hållbar energi för alla

För fastighetsbolag ökar solenergins betydelse och alltfler satsar på denna energikälla i takt med att teknologi och effektivitet ökar, däribland AP-fondsägda Vasakronan. AP3 har också investeringar i riskkapitalfonder och i noterade bolag inriktade mot hållbarhet och förnybar energi. Under 2019 gjorde Polhem Infra sin första infrastrukturaffär då man förvärvade 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB, en leverantör av förnybar fjärrvärme i Sverige och Norge.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Arbetsvillkor och arbetsmiljö är viktiga frågeställningar som AP3 prioriterar. Fonden för dialoger med bolag för att motverka osäkra arbetsförhållanden, arbetsplatsolyckor, diskriminering och barnarbete.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En modern och utvecklad infrastruktur främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. AP3s investeringar och ägarengagemang bidrar till effektivare resursanvändning, ökad produktionskapacitet, innovationer och lösningar för anpassning i en föränderlig värld. Under 2019 grundade AP3 tillsammans med AP1 och AP4 investeringsbolaget Polhem Infra som ska göra direktinvesteringar i onoterade bolag som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar inom förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Med stort ägande och ägarengagemang är AP3 en stark påtryckare. Fastighetsbolaget Vasakronan är bland de ledande inom energibesparing, kontorseffektivitet och fungerar som förebild för AP3s övriga fastighetsbolag. Hemsö arbetar för social samhällsinfrastruktur genom att bidra till t ex tryggare skolmiljöer. De andra fastighetsbolagen i AP3s portföljen har fokus på att i sina verksamheter arbeta för både resurseffektivisering och socialt ansvar.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

AP3s skogsinvesteringar motsvarar 140 000 hektar av vilket mer än 95 procent är certifierat. 60 procent av timret används som byggnadsmaterial, möbler och inredning medan 40 procent används till papper och pappersrelaterade produkter.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

AP3 har en portfölj som bedöms vara koldioxidneutral genom betydande investeringar i skog och gröna obligationer. I fondens investeringsprocesser tas hänsyn till bolagens koldioxidavtryck och klimatbelastning. AP3 har som målsättning att ytterligare halvera fondens koldioxidavtryck till och med 2025, främst genom att påverka bolagen att minska sin egen klimatpåverkan.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Ett hållbart skogsbruk är viktigt för klimatet. AP3 äger 122 000 hektar produktiv skogsmark som brukas hållbart och avsätter dessutom 6 300 hektar skog. 11 arter och deras livsmiljö bevaras för naturvårdsändamål.