Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 har genom en väsentlighetsanalys fördjupat sig i vad intressenter anser är fondens viktigaste hållbarhetsfrågor. Analysen ligger till grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet och dess rapportering.

Det som är viktigt för AP3s intressenter är också utgångspunkten för de prioriteringar fonden gör. Väsentlighetsanalysen har därför haft ett tydligt externt perspektiv med fokus på intressenters förväntningar. Utifrån en omfattande omvärldsanalys inledde AP3 arbetet med att internt identifiera och bedöma de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för fonden, såväl direkta som indirekta. I dialog med ett antal externa intressenter inhämtades deras syn på väsentliga hållbarhetsfrågor för AP3.

Väsentlighetsanalysen visar fem hållbarhetsområden som anses viktigast: Långsiktig avkastning, Affärsetik och regelefterlevnad, Antikorruption, Aktiv ägarstyrning samt Klimat. När det gäller de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna stämmer intressenternas syn till hög grad överens med AP3s prioriteringar. Andra viktiga frågor är bolagens hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och bolagsstyrning samt AP3s hållbarhetsinvesteringar.

Samsyn mellan intressenter och AP3

Uppdraget att värdesäkra den svenska allmänna pensionen, dvs. att generera långsiktig avkastning, anses vara det viktigaste området. Det ligger helt i linje med riksdagens uppdrag för AP-fonderna. Med ett långsiktigt perspektiv i investeringarna lägger AP3 grunden för en avkastning som både nuvarande och framtida pensionärer gynnas av.

AP3s affärsetik och regelefterlevnad rankas också högt. AP3 accepterar inte förekomsten av mutor eller korruption. Fonden är hårt reglerad vilket kräver tydliga processer och mandat för att säkerställa efterlevnad och rapportering om avvikelser.

Att motverka korruption i portföljbolagen ges stor vikt av intressenterna. AP3 arbetar med dessa frågor i sina investeringar då ansvarsfull ägarstyrning är en del av AP-fondernas uppdrag. Det aktiva dialogarbetet med korruptionsfrågor bedrivs gemensamt inom ramen för AP-fondernas etikråd (Etikrådet).

Aktiv ägarstyrning är också en väsentlig fråga. Sammantaget anser intressenterna att hållbarhetsfrågor i både förvaltning och vid allokering av kapital är betydelsefulla. Sedan flera år beaktar AP3 hållbarhet i förvaltningen och fonden har integrerat hållbarhetsfrågor i hela investeringsprocessen.

Klimatfrågan är ett område som rankas högt av intressenterna. AP3 bedriver ett aktivt påverkansarbete, verkar för att successivt minska förvaltningsportföljens koldioxidavtryck och investerar i gröna obligationer.

 

Så jobbar AP3 med sina viktigaste hållbarhetsfrågor

1. Hållbara investeringar för långsiktig avkastning

Med ett långsiktigt perspektiv i investeringarna lägger AP3 grunden för en avkastning som både nuvarande och framtida pensionärer gynnas av.

Nyckeln till att skapa långsiktigt hög avkastning med låg risk är omsorgsfullt utvalda investeringar, god ägarstyrning och ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. 

Enligt AP3s förvaltningsfilosofi är hållbarhet grundläggande för att kunna skapa långsiktig avkastning. Fonden gör därför strategiska hållbarhetsinvesteringar inom olika tillgångsslag. Dessa investeringar har gemensamt att de, på ett eller annat sätt, begränsar pågående klimatförändring. Bland AP3s strategiska hållbarhetsinvesteringar återfinns bland annat tillgångsslagen skog, fastigheter och vatten.

 

 

2. Affärsetik och regelefterlevnad

AP3 har en lång tradition av att arbeta med god affärsetik och regelefterlevnad. AP3 tar dessa frågor på stort allvar vad gäller fondens egna arbete. Det gäller även i vårt arbete med portföljföretagen då vi är övertygade om att bolag som är ansvarstagande och välskötta bidrar till ökad långsiktig avkastning.

 

För AP3 är det viktigt att hela verksamheten genomsyras av goda etiska principer och värderingar. En god etik grundar sig i medarbetares uppförande och fonden har interna etiska riktlinjer som formaliserats i en intern uppförandekod. Statens värdegrund och AP3s värderingar utgör viktiga hörnstenar i det etiska förhållningssättet såväl internt som externt. Kraven om god affärsetik och regelefterlevnad gäller också för de bolag som fonden har i sin portfölj. AP3 förutsätter att de bolag som fonden investerar i följer nationell lagstiftning i de länder där verksamhet bedrivs. Det är bolagens styrelser som har ansvar för att det finns adekvata processer och kontrollsystem för att försäkra sig att så sker.

Advisory group för bättre riskhantering
AP3 genomlyser löpande innehavsportföljen för att identifiera bolag som inte lever upp till de krav fonden ställer inom hållbarhetsområdet. Under 2016 har AP3 etablerat en intern Advisory Group för hållbarhet där fondens förvaltare regelbundet träffas för att gå igenom hållbarhetsrisker som identifierats i fondens portföljbolag. Bolag och sektorer som uppvisar specifika hållbarhetsrisker
diskuteras och analyseras. Därutöver delar förvaltarna kunskap med varandra för att bättre kunna hantera identifierade risker. En stor del av påverkansarbetet gällande de utländska innehaven sker fortsatt genom AP-fondernas Etikråd. Arbetet med att integrera hållbarhet i fondens investeringsbeslut har lett till en ökad kunskap om viktiga hållbarhetsfaktorer i organisationen och denna kunskap leder i sin tur till förbättrad riskhantering och öppnar för helt nya investeringsmöjligheter. AP3s Advisory Group för hållbarhet är ett viktigt verktyg för att ännu bättre kunna tillvarata och sprida kunskap och utgör samtidigt ytterligare en intern kontrollfunktion i arbetet med att på sikt ha ännu bättre förutsättningar för att identifiera hållbarhetsrisker.

Framgångsrikt påverkansarbete i AP-fondernas Etikråd
I AP-fondernas Etikråd samordnar AP1, AP2, AP3 och AP4 sitt påverkansarbete gentemot utländska bolag inom miljö- och etikområdet. Tillsammans har fonderna en starkare röst och får större inflytande. Etikrådet arbetar både proaktivt och reaktivt för att få till stånd en förändring i bolag och branscher genom ett aktivt påverkansarbete. Etikrådet firar år 2017 tio års arbete av att utveckla ansatser, principer och arbetsprocesser som blivit ett föredöme i branschen.

 

 

3. Antikorruption alltid i fokus

AP-fonderna bygger sina principer på samma värdegrund som svenska staten där demokrati – alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet och en hållbar utveckling – är centrala delar. AP3s värdegrund baseras även på de internationella konventioner som Sverige har undertecknat avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, inhumana vapen och korruption.

 

AP3 accepterar inte förekomsten av korruption i de bolag som fonden investerar i. Att investera i bolag eller sektorer där korruption inte existerar eller riskerar att dyka upp är svårt. Därför inriktas AP3s arbete avseende antikorruption främst mot Etikrådets förebyggande projekt.

Korruption förstör värden
Arbetet mot korruption är och förblir en viktig fråga för Etikrådet eftersom korruption undergräver legitimitet och hållbarhet i det ekonomiska systemet, snedvrider konkurrens och riskerar att förstöra värden i bolag. Etikrådet för dialoger med ett stort antal bolag och i princip alla proaktiva projekt som Etikrådet jobbar med inkluderar frågor om antikorruption.

Etikrådet har flera år drivit och deltagit i olika antikorruptionsprojekt, många samordnade inom ramen för UN PRI. Exempelvis har Etikrådet deltagit i ett projekt med 34 investerare som har mer än 2 700 miljarder dollar under förvaltning. Dialogerna med de 30 bolag som berörs har varit framgångsrika. Flera av bolagen har redovisat tydliga förbättringar i sitt antikorruptionsarbete, inte minst har transparensen förbättrats avsevärt.

EITI, Extrative Industries Transparency Initiative, är ett initiativ där stater, bolag och frivilligorganisationer samarbetar i syfte att skapa transparens i råvaruutvinningsindustrin. EITI har under lång tid spelat en viktig roll i genomlysningen av transaktioner på landsnivå, dvs. att bolagen som utvinner naturtillgångar redovisar vad de betalar till stater i form av royalties och skatter samtidigt som staterna redovisar vad de får in i intäkter, med förhoppningen om att siffrorna överensstämmer. Målet är att genom transparens bidra till förbättrad styrning och att problem som korruption, fattigdom och konflikter minskar. Antikorruptionsarbetet är en utmaning och AP3s engagemang kommer på olika sätt fortsätta i syfte att få portföljbolagen att stärka sitt antikorruptionsarbete.

 

 

4. Ägarstyrning är centralt för värdeskapande

För att på lång sikt kunna ge hög avkastning till låg risk utgår AP3s ägarstyrningsarbete från de tre principerna; engagemang, agerande och krav på förändring. I egenskap av ägare och genom en stark position speciellt på den svenska kapitalmarknaden kan AP3 utöva ett påverkansarbete och ställa krav på positiva förändringar. Ägarstyrning är en central del av fondens värdeskapande.

 

Strategi utgår från ägande och principer
AP3 har en diversifierad portfölj med innehav i fler än 3 000 internationella bolag. Fonden har valt att fokusera sitt ägarstyrningsarbete där den kan göra störst nytta och har störst möjlighet att påverka, främst i svenska bolag där AP3 äger stora andelar. Svenska aktier utgör en stor andel av fondens totalportfölj, samtidigt som den svenska aktieportföljen endast består av 150 bolag. I utländska bolag sker påverkansarbetet ofta i samarbete med andra ägare och via AP-fondernas Etikråd. Under 2016 förde Etikrådet dialoger om bland annat mänskliga rättigheter, miljö och korruption med bolag spridda över hela världen. AP3 engagerar sig i de flesta ägarstyrningsfrågor, alltid med ett hållbarhetsperspektiv och etiska principer. Exempel på viktiga ägarstyrningsfrågor för AP3 är utformningen av ersättningsystem och mångfald i bolagsstyrelser.

En process som tar tid
AP3s ägarstyrning utgår från fondens ägarpolicy som beslutas av fondens styrelse och revideras vid behov. Ägarpolicyn innehåller ett antal grundläggande principer för ägarstyrning och anger hur fonden förhåller sig till bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. För att påverka på ett effektivt sätt använder sig AP3 av flera olika metoder och verktyg. Bland annat utnyttjar fonden sina påverkansmöjligheter på bolagsstämmor, deltar i valberedningar och för dialoger. Ibland är effekterna direkt observerbara, exempelvis när ägare agerar för att genomföra förändringar i bolagens styrelser. Oftast är dock ägarstyrningen en process som tar tid. AP3 har under lång tid, tillsammans med andra ägare, medverkat till att ersättningar till ledande befattningshavare är mer återhållsamma och att bolagens styrelser har jämnare könsfördelning.

 

 

 

5. Gröna obligationer: AP3 från pionjär till ledande investerare

Att AP3 investerar i gröna obligationer är en naturlig konsekvens av att fonden söker investeringar som är långsiktigt hållbara. Redan 2007 gick AP3 in som pionjär med en investering i en grön obligation. Sedan dess har investeringarna successivt ökat.

 

Klimatförändringen bedöms kunna få stor inverkan på den långsiktiga avkastningen på många tillgångar. AP3 strävar efter att minska den finansiella risken från klimatomställningen samtidigt som fonden vill utnyttja möjligheten att bidra till omställningen av företag. Enligt gällande regelverk ska AP3 hålla minst 30 procent av kapitalet i räntebärande likvida tillgångar. Kombinationen av det styrande regelverket och att AP3 vill investera långsiktigt hållbart har lett till att AP3 har gjort omfattande investeringar i gröna obligationer. Kapitalet från gröna obligationer bidrar till långsiktig finansiering av många olika typer av projekt inom klimat- och miljöområdet. Kännetecknande för dessa projekt är att de begränsar effekterna av den pågående klimatförändringen och hjälper bolag att anpassa sig till effekterna av densamma. I förlängningen är detta något som kommer att gynna utvecklingen av de bolag som AP3 investerar i.

Vasakronan – Sveriges största emittent av gröna obligationer
Fastigheter står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Därför är det självklart att Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan verkar för att minska energianvändningen i sina fastigheter. En stor del av omställningen genomförs med hjälp av grön obligationsfinansiering. Kapitalet från emissionerna öronmärks och används till ny- och ombyggnadsprojekt, alla med högt ställda miljökrav. Några exempel på miljöåtgärder som Vasakronan finansierat via gröna obligationer är energieffektivisering genom bättre isolering, behovsstyrd värme och ventilation och energieffektiv belysning. Andra exempel är installation av reglersystem för vatten som minskar förbrukningen, laddningsplatser för elbilar, samt investeringar i egenproducerad förnybar energi genom solceller.

Tillsammans med sina hyresgäster har Vasakronan sedan 2009 minskat energianvändningen med 50 procent. Genom att förse fastigheterna med förnyelsebar eller klimatneutral energi har man även minskat koldioxidutsläppen med hela 100 procent. Det innebär att AP3s investering i Vasakronans gröna obligationer har bidragit till ett långsiktigt mer hållbart och lönsamt företag samtidigt som miljön och klimatet påverkats positivt.