Gå direkt till navigering

AP-fondernas Etikråd arbetar aktivt med etik- och miljöfrågor

Etikrådet, som består av Första till Fjärde AP-fonderna, tar etik- och miljöhänsyn genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom dialog påverkar vi de bolag fonderna investerar i att följa de internationella konventioner Sverige ställt sig bakom.

Frågor och svar om hur Etikrådet arbetar.
 
Vad är Etikrådet?
Etikrådet är ett samarbete mellan Första-Fjärde AP-fonderna. Syftet är att gemensamt driva en positiv förändring i utländska företag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter, däribland FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s olika konventioner och ILO:s så kallade kärnkonventioner.
 
Vilken etisk grund vilar Etikrådet på?

Första till Fjärde AP-fondernas etik- och miljöpolicys bygger på svenska statens värdegrund såsom den kommer till uttryck genom undertecknande av internationella konventioner och utrikespolitiska ställningstaganden. Bolag fonderna investerar i ska inte bryta mot de konventioner som Sverige undertecknat – gör de ändå det inleder vi en dialog med dem i syfte att kränkningarna skall upphöra och en varaktig förbättring skall komma till stånd.

Hur många bolag investerar AP-fonderna i?
AP-fonderna investerar i en rad olika tillgångar som t.ex. fastigheter, räntebärande tillgångar och aktier runt om i världen. Respektive fond har aktieinvesteringar i cirka 3 500 bolag.

Hur arbetar Etikrådet?
Vår arbetsmetod bygger på en genomlysning av de fyra AP-fondernas aktieportföljer rörande kränkningar av internationella konventioner. Genomlysningen görs med hjälp av en etikkonsult som dagligen söker av och samlar in relevant information från ett stort antal källor, bland andra olika FN-källor, medier och olika frivillig- och intresseorganisationers rapportering. Våra aktieinnehav matchas mot denna databas och i de fall det finns rapporterade incidenter rörande kränkningar av internationella konventioner undersöks dessa bolag närmare. Konsultens uppgift är att verifiera källorna och ta en kontakt med bolaget för att höra deras syn på de rapporterade kränkningarna. Om en kränkning har verifieras inleder Etikrådet en dialog med ett antal bolag. Ambitionen är att årligen föra en aktiv dialog med ett tiotal bolag som kränker internationella konventioner rörande miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor med målet att få till en varaktig förbättring.

Hur säkerställer ni att investeringar inte görs i bolag som kränker internationella konventioner?
Vi har en systematisk process som säkerställer att Etikrådet fångar upp signaler om att ett bolag brutit mot en konvention. Vi bevakar löpande ett stort antal källor (bland annat medier, FN-källor, rapporter från intresse- och frivillighetsorganisationer) för att upptäcka indikationer på och få belägg om att ett bolag brutit mot en konvention. Även om vi bevakar ett stort antal källor finns naturligtvis alltid risken att något inte fångats upp. Skulle vi få information om kränkning på annat sätt integreras dock denna i samma systematiska process som övrig information.

Varför arbetar Etikrådet dialoger med bolag?
Dialogen är Etikrådets viktigaste verktyg för att få företag att agera ansvarsfullt. Dialogerna siktar på att företaget ska ta itu med den dokumenterade kränkningen och upphöra med den. Därutöver vill vi som långsiktiga investerare också se att bolaget genomför åtgärder och upprättar förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Att driva ett sådant förändringsarbete kräver både disciplin och en stor portion tålamod. Även om vi helst ser en snabb, kontinuerlig och uthållig positiv utveckling, är vi beredda på att det kan ta tid att nå resultat.

Vad händer med de bolag som inte uppfyller Etikrådets etik- och miljöpolicys men som Etikrådet för tillfället inte för en egen dialog med?
Vår etikkonsult fortsätter att bevaka och föra en dialog med de bolag som Etikrådet inte för en direkt dialog med men där incidenter rörande kränkningar finns rapporterade.

Vad händer med de bolag som avförts från Etikrådets dialoglista därför de uppfyllt Etikrådets krav? Slutar ni bevaka dem?
Nej, såväl bevakningen som dialogen fortsätter – vi följer upp att de åtgärder som skulle vidtas verkligen blir genomförda och får önska effekt.

Utesluter Etikrådet inte bolag som brutit mot konventionen?
Vårt främsta mål är att få till en förändring – det tror vi att vi uppnår bäst genom att vara kvar som ägare i bolaget och arbeta för förändring, att kränkningen upphör och att åtgärder vidtas för att den inte upprepas. Skulle vi hamna i en situation där vi inte ser att vi kan få till stånd en förändring i linje med våra krav kan Etikrådet rekommendera respektive AP-fond att utesluta bolaget från sina investeringar men det är en sista utväg.

Utesluter ni några bolag?
I dagsläget har de fyra AP-fonderna uteslutit tio bolag som tillverkar eller marknadsför klustervapen och/eller landminor.

Vore det inte enklare att utesluta bolag som kränker internationella konventioner utan att ägna tid åt dialoger?
Vårt främsta mål är att kränkningen skall upphöra – ett omedelbart uteslutande skulle därför innebära att vi inte gjorde agerade tillräckligt för att påverka bolaget och kränkningen skulle därmed få fortsätta. Vi är övertygade om att dialog är det mest effektiva och ansvarsfulla sättet att påverka bolag. Om vi utesluter ett bolag begränsar det vår möjlighet att påverka bolaget, särskilt i Nordamerika.

Vilka bolag för Etikrådet dialog med?
I vår årsrapport redogör vi för de bolag vi för en dialog med inklusive vilka mål vi har med dialogen. Läs mer i rapporten som du kan ladda ned från http://media.etikradet.se/2014/11/Etikradet_Arsrapport_2008_Sve.pdf

Varför för ni inte dialog med fler bolag?
Dialogerna är tids- och resurskrävande och vi är måna om att få till stånd en förändring i bolagen och har därför valt att fokusera på att föra en direkt dialog med 10-15 bolag. Dock för vår etikkonsult dialog med fler bolag åt oss och deras andra kunders räkning parallellt så i praktiken omfattas fler bolag av dialog än de som Etikrådet för i eget namn.

Gör Etikrådet något för att påverka bolag som inte anklagas för konventionsbrott?
Etikrådet deltar och stödjer flera investerarinitiativ som bland annat syftar till ökad transparens i bolag, miljörapportering samt uppmuntrar bolag att bli medlemmar i FN:s Global Compact. Läs mer om initiativen vi stödjer i vår årsrapport http://media.etikradet.se/2014/11/Etikradet_Arsrapport_2008_Sve.pdf

Mer information om Etikrådet:
Läs mer om hur Etikrådet arbetar samt vilka bolag vi för en aktiv dialog med på dem från vår dialoglista www.etikradet.se