Gå direkt till navigering

AP-fondernas resolution till Freeport McMorans bolagsstämma fick massivt stöd

Första-Fjärde AP-fonderna lade, tillsammans med holländska ABP och New York City State Pension Funds, en resolution till det amerikanska gruvbolaget Freeport McMorans bolagsstämma den 11 juni med krav på tillsättandet av en oberoende miljöexpert i styrelsen. Resolutionen erhöll 32,5% av ja-rösterna på bolagsstämman.

–  Det är oerhört glädjande att resolutionen erhöll ett sådant massivt stöd. Att en resolution får så mycket som 32,5% av rösterna är mycket ovanligt. I regel brukar den här typen av resolutioner få mellan 3-10% första året de läggs på en bolagsstämma. Det stora stöd som denna resolution fick visar att det är många investerare som anser att miljöfrågor är viktiga och betydelsefulla för gruvbolag och att miljöexpertis bör finnas på styrelsenivå, säger Christina Hillesöy, Etikrådets ordförande.

– Freeports gruvdrift i Papua, Indonesien, har länge kritiserats av bland annat investerare och miljöexperter för den negativa  miljöpåverkan som verksamheten innebär och som strider mot FN:s konvention om biologisk mångfald. Genom kravet på att tillsätta en miljöexpert till styrelsen hoppas vi att bolagets öppenhet och ansvarstagande vad gäller miljöfrågor kommer att öka, tillägger hon.

 

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, Etikrådets ordförande 2009
info@etikradetapfonderna.se
Tel: 08-555 17 123

Om Etikrådet
Första till Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. De fyra konkurrerande fonderna fick 2001 samma uppdrag: att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

 I början av 2007 bildades Etikrådet för att samordna de fyra fondernas arbete med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige. Fondernas respektive etik- och miljöpolicys bygger på den svenska statens värdegrund så som den kommer till uttryck genom undertecknande av internationella konventioner och utrikespolitiska ställningstaganden. Syftet med Etikrådet är att genom att kraftsamla såväl resurser som röster öka fondernas möjlighet att påverka de utländska bolag fonderna investerar i att bedriva sin verksamhet utan att bryta mot fondernas etiska riktlinjer för placeringar.