Gå direkt till navigering

Tredje AP-fondens (AP3) halvårsrapport 2020

Pressrelease

2020-08-26

Utbrottet av covid-19 pandemin och dess konsekvenser ändrade dramatiskt tillväxtutsikterna för världsekonomin under våren 2020. Den ökade osäkerheten slog också hårt mot de finansiella marknaderna. Efter betydande stödpaket från regeringar och centralbanker dämpades osäkerheten om framtiden och en viss återhämtning har skett även om den skiljer sig mycket mellan olika branscher.

  • AP3s resultat första halvåret 2020 uppgick till -3 090 (36 511) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till -0,8 (10,8) procent efter kostnader.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,10) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,06) procent.
  • AP3s fondkapital uppgick till 386 406 (393 696 per 31/12-2019) miljoner kronor, vilket var en minskning med 7 290 miljoner kronor.
  • Från fondkapitalet har 4 200 (3 040) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2020.
  • Fonden har avkastat 6,9 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 8,4 procent under den senaste 10-årsperioden.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 0,9 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP.
  • AP3 har röstat på 1070 bolagsstämmor varav 71 svenska under bolagsstämmosäsongen 2019-2020. Mer om fondens ägarengagemang går att läsa i fondens Ägarstyrningsrapport.

   – AP3s resultat för första halvåret på -0,8 procent står sig väl. Fondens krisarbete har fungerat mycket bra, alla medarbetare har gjort sitt yttersta för att minska risker, ta vara på möjligheter och sköta verksamheten på ett ansvarsfullt sätt i en oerhört utsatt situation. Vi har varken lämnat virushotet eller osäkerheten om de ekonomiska konsekvenserna bakom oss ännu, men vi har sannolikt passerat det värsta i form av dramatisk turbulens i de finansiella marknaderna, säger AP3s vd Kerstin Hessius.

 

Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni, 2020

 2020-06-302019-06-302019-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 386,4374,1393,7
Periodens/årets resultat, mdkr -3,136,559,5
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr4,23,06,5
Ingående fondkapital, mdkr393,7340,7340,7
Avkastning efter kostnader, procent-0,810,817,6
Real avkastning efter kostnader, procent-0,59,915,6
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *0,060,060,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *0,030,040,03
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *0,090,100,09
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **6,98,68,5
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **8,49,18,7
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **7,27,97,4

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

 

 

Ladda ned AP3s Halvårsrapport för 2020 här>>

Ladda ned AP3s Ägarstyrningsrapport för stämmosäsongen 2019 – 2020 här >>

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2020 förvaltade fonden 386,4 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se