Gå direkt till navigering

AP3 inleder samarbete med etikanalysföretaget CoreRatings

Tredje AP-fonden har nu slutfört en upphandling av leverantör av miljö- och etikanalystjänster. Valet föll på det brittiska konsultföretaget CoreRatings som ska tillhandahålla analys av de bolag som fonden äger aktier i. Analysen ska användas som grund för fondens aktiva ägarskap i miljö- och etikfrågor.

I den lag som styr AP-fondernas uppdrag sägs att “Hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning”. Enligt den ägarpolicy som fastställts av Tredje AP-fonden styrelse ska fonden verka för att bolagen som fonden investerar i dels antar uppförandekoder på etik- och miljöområdet, dels visar öppenhet i sin rapportering kring dessa frågor.

CoreRatings är ett ratingföretag som tillhandahåller analyser av de investeringsrisker som är förknippade företagens förmåga att ta leva upp till krav på god ägarstyrning, miljöpåverkan genom produktionsprocessen, produkternas användning och förpackningen av produkten, hantering av arbetstagarnas rättigheter och effekter på de samhällen som företaget verkar i.

CoreRatings kommer också att stödja Tredje AP-fondens insatser för att utöva aktiv ägarstyrning i miljö- och etikfrågor. Detta kan exempelvis komma att innebära att företaget kontaktas för att klargöra specifika frågeställningar eller med syfte att få till stånd förändringar av policies, ledningssystem och rapportering.

– “Vår miljö- och etikpolicy kommer att implementeras i första hand genom aktiv ägarstyrning. I stället för att välja en metod för att utesluta enskilda företag eller sektorer ur portföljen, tror vi från AP3s sida kan göra större nytta genom att använda vår ägarmakt på ett ansvarsfullt sätt, säger Tomas Nicolin, VD för Tredje AP-fonden, i en kommentar.”