Gå direkt till navigering

AP3 omorganiserar som följd av satsning på alfa- och betaseparering

Under 2006 gjorde AP3 en översyn över fondens portföljstruktur utifrån ambitionen att frikoppla beslut om marknadsexponering (beta) från beslut om aktiva positioner (alfa). Målet med att separera alfa från beta är att uppnå en flexiblare portföljstruktur, bättre riskdiversifiering och högre kostnadseffektivitet i syfte att öka avkastningspotentialen.

Beta-exponeringen kommer att uppnås framför allt via passiv och semipassiv förvaltning. Som ett led i denna process förvaltas delar av den interna europeiska aktieportföljen mot ett fundamentalbaserat index sedan andra halvåret 2006. En upphandling av semipassiv förvaltning har inletts under 2007.

Alfaexponeringen kommer att erhållas bland annat via s.k. overlay-mandat. Sedan tidigare har fonden ett flertal interna mandat för taktisk tillgångsallokering som dels investerar inom olika tillgångsklasser men även mellan olika tillgångsklasser. Fondens svenska aktieportfölj, europeiska TMT-portfölj samt valutamandat har under 2007 ersatts av overlay-mandat och är numera knutna till riskexponering istället för marknadsexponering. Under 2007 påbörjades upphandling av global taktisk tillgångsallokering som blir ett ytterligare komplement i den nya alfa-strategin.

Som en följd av den nya strategin har kapitalförvaltningen delvis omorganiserats under våren. AP3s aktieförvaltning har samlats i en gemensam grupp genom hopslagning avden tidigare interna aktiegruppen och den globala aktiegruppen. Cecilia Sved, tidigare chef över globala aktiegruppen, är chef för den nya sammanslagna avdelningen ”aktieförvaltning”. Anders Augusén har utsett till ”lead portfolio manager” och är ansvarig för aktieförvaltningens aktiva interna och externa risktagning.

En ny treasury-avdelning har bildats som ansvarar för kortsiktig tillgångsallokering, exekvering av aktier, repor, derivat samt cash management. Hans Ericsson är chef för ”treasury”.

Därtill har avdelningen för ”kommunikation och verksamhetsutveckling” slagits ihop med avdelningen ”strategisk allokering”. Hans Lindberg är chef för den nya avdelningen ”Strategisk allokering och kommunikation”. Han ingår även i AP3s verkställande ledningsgrupp.