Gå direkt till navigering

AP3 presenterar gott resultat för första halvåret 2018

Resultat och inbetalningar

  • AP3s resultat första halvåret 2018 uppgick till 11 165 (17 491) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 3,3 (5,5) procent före kostnader och 3,3 (5,4) procent efter kostnader. Riskklasserna Valuta och Inflation stod för de största positiva bidragen till resultatet.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,11) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,06) procent.
  • AP3s fondkapital uppgick till 353 084 (345 239 per 31/12-2017) miljoner kronor, vilket var en ökning med 7 845 miljoner kronor. 
  • Från fondkapitalet har 3 320 (3 687) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2018.
  • Fonden har avkastat 10,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 7,3 procent under den senaste 10-årsperioden.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 1,1 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP.

 

Särskilda investeringar under halvåret

Innehavet i gröna obligationer uppgick vid halvårsskiftet till 15,3 miljarder kronor vilket motsvarar 16 procent av ränteportföljen. Dessutom tecknade AP3 ett investeringsåtagande på 100 miljoner USD i en extern onoterad försäkringsfond. Investeringen breddar AP3s strategi till att omfatta sk run-off försäkringar vars riskperiod löpt ut och bidrar till att stabilisera och balansera portföljen.

Läs hela halvårsrapporten inklusive VD-ord.

Sammandrag av Tredje AP-fondens resultat per 30 juni, 2018

 2018-06-302017-06-302017-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 353,1 338,2 345,2
Periodens/årets resultat, mdkr 11,217,528,2
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr3,33,77,4
Ingående fondkapital, mdkr345,2324,4324,4
Avkastning efter kostnader, procent3,35,48,8
Real avkastning efter kostnader, procent2,24,76,9
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *0,060,060,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *0,030,050,05
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *0,090,110,10
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **10,111,110,5
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **7,35,66,1
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **6,54,55,1

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

 

För eventuell mer information kontakta:

Kerstin Hessius, VD, 08 555 17 100

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08 555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2018 förvaltade fonden 353,1 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Avkastningen på kapitalet har varit 5,9 procent per år efter kostnader sedan starten 2001 (2001-2017).