Gå direkt till navigering

2018 visar positivt resultat trots tufft år

Pressrelease 2019-02-19

2018 i sammandrag

  • Fondens resultat uppgick till 2 202 (28 239) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 0,7 (8,9) procent före kostnader och 0,6 (8,8) procent efter kostnader.
  • AP3 har under året gjort utbetalningar till pensionssystemet med 6 773 (7 375) miljoner kronor.
  • AP3s fondkapital uppgick till 340 668 (345 239) miljoner kronor.
  • Under den senaste femårsperioden har fondens genomsnittliga avkastning uppgått till 7,8 procent per år. Inkomstindex, som pensionsrätter och pensioner skrivs upp med, har under samma period stigit med 2,0 procent per år.
  • 2018 uppnåddes de fyra hållbarhetsmål som sattes 2014, däribland en fördubbling av AP3s strategiska hållbarhetsinvesteringar som nu uppgår till 28,5  miljarder kronor.
  • Sedan starten 2001 har AP3 överträffat fondens långsiktiga mål om 4 procents real avkastning per år.
     

– Jag är nöjd med att vi levererar ett positivt resultat på 0,6 procent ett år då aktieportföljen, vår viktigaste avkastningskälla, gav ett negativt bidrag till totalavkastningen på 4,7 procentenheter. Våra fastighetsinvesteringar och övriga onoterade tillgångar samt valutapositioneringen höll emot och skapade det positiva resultatet, säger Kerstin Hessius, vd på Tredje AP-fonden.

– Årets resultat visar vikten av en långsiktigt hållbar portfölj med såväl noterade som onoterade tillgångar. Vi välkomnar de nya placeringsreglerna som trädde i kraft vid årsskiftet eftersom de både främjar integrering av hållbarhet och diversifiering av tillgångarna i portföljen.

2018-12-312017-12-31
Årets resultat, mdkr2,228,2
Utbetalat netto till pensionssystemet under året, mdkr6,87,4
Fondkapital, mdkr340,7345,2
Avkastning efter kostnader, %0,68,8
Rörelsens kostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,060,06
Totala förvaltningskostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,090,10
Real avkastning efter kostnader 2018, %-1,46,9
Årlig genomsnittlig real avkastning efter kostnader 10 år, %7,45,1
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 5 år, %7,810,5
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 10 år, %8,56,1
Årlig genomsnittligt inkomstindex, 5 år, %2,02,4
Årlig genomsnittlig inkomstindex 10 år, %2,73,0

 

AP3s årsredovisning 2018 kan laddas ned här  Årsredovisning 2018

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD Tel: 08-555 17 100
Kristina Hedberg, VD-assistent Tel: 08-555 17 100
e-mail: info@ap3.se

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2018 förvaltade fonden 340,7 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se