Gå direkt till navigering

AP3 röstade nej till Swedish Matchs optionsprogram och höjning av styrelsearvoden

På Swedish Match extra bolagsstämma idag röstade AP3 nej till två punkter. Läs nedan om vad AP3 sa på bolagsstämman.
 

Punkt 9

Herr ordförande

Mitt namn är Pernilla Klein och jag representerar Tredje AP-fonden på stämman här idag.

Jag vill börja med att säga att Tredje AP-fonden generellt sett verkar för att de aktierelaterade ersättningarnas andel av kompensationspaketet ska öka.

Men i det här fallet så föreslår styrelsen att ett nytt stort optionsprogram läggs ovanpå det tidigare paketet av fast lön och bonus. Totalt sett innebär förslaget att ersättningstaket i ett steg höjs med 30%.

Samtidigt finns det inga uppenbara signaler om att Swedish Match ledning har haft för låg ersättning. I ledningsgruppen är den genomsnittliga anställningstiden 14 år. USA-chefen har arbetat i bolaget i 31 år.

Vi sätter också frågetecken för hur denna fråga har beretts inom styrelsen. Inför den ordinarie bolagsstämman så sent som i våras så hade styrelsen tagit fram ett förslag till nytt optionsprogram som man då ansåg vara väl avvägt.

Ett drygt halvår senare anser uppenbarligen plötsligt styrelsen att detta program inte duger. Varför denna ryckighet. Vad har förändrats?

När vi ställt denna fråga till styrelsen har ni sagt att ”Vi måste lyssna på de utländska ägarna”

Det är uppenbart att de utländska institutionella ägare som idag sitter i valberedningen har spelat en nyckelroll i utarbetandet av det här förslaget.

Vi sätter stora frågetecken för den processen. Styrelsen företräder alla ägare och arbetar för bolagets bästa. Inte bara för de ägare som för tillfället råkar vara störst. Detta är särskilt viktigt i bolag som Swedish Match som har ett spritt ägande och en snabbt föränderlig ägarbild.

Tredje AP-fonden kommer därför att rösta nej till förslaget till optionsprogram.

 

Punkt 10

Valberedningen föreslår här en 70%-ig höjning av ordförandearvodet och en 80%-ig höjning av ledamotsarvodet.

Låt mig börja med att säga att vi är helt överens med valberedningen om att ersättningarna till svenska börsbolags styrelser är för låga i ett internationellt perspektiv.

Men vi motsätter oss att man på detta sätt genomför anpassningen i ett steg. Jag kan säga att jag har varit i kontakt med ett antal av Swedish Match utländska institutionella ägare som inte sitter i valberedningen och som givit sina advokater instruktion att rösta nej till detta förslag. De drar samma slutsats som vi: En sådan här kraftig höjning är inte rimlig, inte ens i ett internationellt perspektiv.

Därför kommer Tredje AP-fonden att rösta nej till valberedningens förslag.