Gå direkt till navigering

AP3 – Starkt resultat under ett utmanande år

AP3s resultat 2020 uppgick till 37,2 miljarder kronor vilket motsvarade en avkastning på 9,7 procent efter kostnader. Under den senaste 10-årsperioden har AP3s avkastning överträffat inkomstindex med 6,0 procentenheter i genomsnitt per år, vilket bidragit till att stärka pensionssystemet.

Pressmeddelande 21-02-19

2020 i sammandrag:

  • AP3s resultat för 2020 uppgick till 37,2 (59,5) miljarder kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 9,8 (17,7) procent före kostnader och 9,7 (17,6) procent efter kostnader.
  • Nettoutbetalningarna till pensionssystemet från AP3 uppgick till 7 902 (6 520) miljoner kronor under 2020.
  • AP3s fondkapital uppgick till 422 974 (393 696) miljoner kronor, vilket är en ökning med 29 278 miljoner kronor jämfört med 2020.
  • AP3s förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,09 (0,09) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,06 (0,06) procent.
  • AP3 har nått en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 9,1 procent per år de senaste fem åren samt på 8,7 procent per år de senaste tio åren.
  • Inkomstindex, som styr pensionsrätter och pensioners uppräkning, har under den senaste tioårsperioden stigit med 2,7 procent i genomsnitt per år. Under samma period har fondens avkastning har varit 6,0 procentenheter högre än inkomstindex vilket innebär att fonden bidragit till att stärka pensionssystemet.
  • AP3 har överträffat fondens långsiktiga reala avkastningsmål. Sedan start 2001 uppgår AP3s reala avkastning till 5,0 procent per år.

Kerstin Hessius, vd AP3 säger:

”2020 har varit ett år med många utmaningar där fondens långa erfarenhet och kompetens har varit av stor betydelse. Jag är stolt över årets resultat på 37,2 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 9,7 procent.”

”I det svåra och osäkra läge som pandemin orsakat är det ännu viktigare att vara en ansvarsfull ägare. AP3 har tagit aktivt ägaransvar genom att rösta på mer än 1 000 bolagsstämmor varav drygt 70 i svenska bolag samt haft dialoger med bolagen och deltagit i nyemissioner. Investeringsportföljen har vidare utvecklats i rätt riktning för att nå fondens klimatinriktade mål som ska vara uppfyllda 2025.”

 

 2020-12-312019-12-31
Årets resultat, mdkr37,259,5
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr7,96,5
Fondkapital, mdkr423,0393,7
Avkastning efter kostnader, %9,717,6
Totala förvaltningskostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,090,09
Rörelsens kostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,060,06
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 5 år, %9,18,5
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 10 år, %8,78,7
Årlig genomsnittligt inkomstindex, 5 år, %2,82,5
Årlig genomsnittlig inkomstindex, 10 år, %2,72,4
Real avkastning efter kostnader, %9,115,6
Årlig genomsnittlig real avkastning efter kostnader 10 år, %7,77,4

AP3s årsredovisning 2020 kan laddas ned här>>

AP3s klimatrapport 2020 (TCFD-rapport) kan laddas ned här>>

www.ap3.se

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Kerstin Hessius, VD Tel: 08-555 17 100

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2020 förvaltade fonden 423,0 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 9,8 procent.

 Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se