Gå direkt till navigering

AP3s bästa resultat under decenniet

AP3s resultat 2019 uppgick till 59,5 miljarder kronor vilket motsvarade en avkastning på 17,6 procent efter kostnader. AP3 har sedan 2001 överträffat inkomstindex med 3,3 procentenheter vilket bidragit till att stärka pensionssystemet. 

2019 i sammandrag:

  • AP3s resultat för 2019 uppgick till 59,5 (2,2) miljarder kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 17,7 (0,7) procent före kostnader och 17,6 (0,6) procent efter kostnader.
  • Utbetalningarna till pensionssystemet från AP3 uppgick till 6 520 (6 773) miljoner kronor under 2019.
  • AP3s fondkapital uppgick till 393 696 (340 668) miljoner kronor, vilket är en ökning med 53 029 miljoner kronor jämfört med 2018.
  • AP3s förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,09 (0,09) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,06 (0,06) procent.
  • AP3 har nått en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 8,5 procent per år de senaste fem åren samt på 8,7 procent per år de senaste tio åren.
  • Sedan start 2001 har AP3 överträffat fondens långsiktiga mål om 4 procents real avkastning. För samma period har avkastningen varit 3,3 procentenheter högre än inkomstindex vilket innebär att fonden bidragit till att stärka pensionssystemets finansiella stabilitet.

Kerstin Hessius, vd AP3 säger:
”Årets resultat på 17,6 procent är AP3s bästa under decenniet och jag är stolt över vårt bidrag till att stärka pensionssystemet. De senaste tio åren har avkastningen i genomsnitt per år mer än fördubblats. Den uppgår nu till 8,7 procent per år medan motsvarande siffra år 2010 var 4,1 procent.”

”Klimatfrågan får allt större betydelse och under våren 2019 genomförde vi en första scenariobaserad analys av hela portföljens risk i förhållande till 2-gradersmålet. Genom att analysera och följa upp klimatriskerna i portföljen får vi bättre möjligheter att aktivt påverka bolagen men också att förändra sammansättningen på investeringarna. Vi beslutade också om nya klimatmål för portföljen att uppnås 2025. De omfattar bland annat minskning av portföljens koldioxidavtryck och ökade investeringar i gröna obligationer.”

AP3s årsredovisning 2019 kan laddas ned här>>

 

 2019-12-312018-12-31
Årets resultat, mdkr59,52,2
Utbetalat netto till pensionssystemet under året, mdkr6,56,8
Fondkapital, mdkr393,7340,7
Avkastning efter kostnader, %17,60,6
Rörelsens kostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,060,06
Totala förvaltningskostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,090,09
Real avkastning efter kostnader, %15,6-1,4
Årlig genomsnittlig real avkastning efter kostnader 10 år, %7,47,4
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 5 år, %8,57,8
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 10 år, %8,78,5
Årlig genomsnittligt inkomstindex, 5 år, %2,52,0
Årlig genomsnittlig inkomstindex, 10 år, %2,42,7

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Kerstin Hessius, VD Tel: 08-555 17 100

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2019 förvaltade fonden 393,7 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se