Gå direkt till navigering

AP3s remissvar – ändrade regler för AP-fonderna

Tredje AP-fonden har lämnat in sitt remissyttrande avseende Finansdepartementets Promemoria ”Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna”.

Tredje AP-fonden välkomnar regeringens förslag till förändrade placeringsregler som ger bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt kunna uppnå målet för förvaltningen – att göra största möjliga nytta för nutida och framtida pensionärer genom en hög avkastning till begränsad risk.

Tredje AP-fonden tillstyrker huvudsakligen promemorians förslag och de resonemang som förs. Det finns dock områden där fonden inte instämmer i förslagen eller anser att det behöver göras anpassningar eller tillägg för att åstadkomma en effektiv förvaltning.

Tredje AP-fonden värnar framförallt om att få bättre möjligheter till infrastrukturinvesteringar som är det område som har utvecklats mest sedan det nuvarande regelverket sjösattes. Dessa passar väl med Första-Fjärde AP-fondernas långsiktiga uppdrag och utgör en central del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. AP-fondernas modell för fastighetsinvesteringar kan utgöra en förebild för hur fonderna kan investera även i övrig infrastruktur på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt.

Tredje AP-fonden ser i grunden positivt på ett regelverk som införlivar hållbarhetsaspekter och som ger goda förutsättningar för ett föredömligt arbete med ansvarsfulla investeringar. Tredje AP-fonden föreslår dock ett regelverk som i linje med AP-fondernas övriga reglering är mer principbaserat och mindre byggt på detaljstyrning. Beträffande ansvarsfulla investeringar innehåller remissvaret ett konkret alternativt förslag på utformning av lagtext och förarbete.

Slutligen föreslår Tredje AP-fonden att regeringens årliga utvärdering kompletteras med en hearing i riksdagen som kan omfatta utvecklingen för hela inkomstpensionssystemet för att öka öppenheten och sprida kunskapen om pensionssystemet.

AP3s övriga förslag som rör placeringsreglerna framgår av remissvaret.