Gå direkt till navigering

Årsbokslut 2002

Totalavkastning på -12,6 procent för 2002.

Fortsatta kursnedgångar på aktiemarknaden medförde att Tredje AP-fonden redovisade en avkastning på -12,6 procent för 2002.

Marknadsvärdet på Tredje AP-fondens kapital uppgick vid utgången av 2002 till 120,2 miljarder kronor (inklusive ett kapitaltillskott på 5 miljarder kronor), vilket kan jämföras med 132,7 miljarder kronor vid årets början. Förvaltningsresultatet uppgick till -17,5 miljarder kronor, vilket till största delen hänför sig till orealiserade värdeminskningar.

Fondens förvaltning överträffade sitt jämförelseindex med 0,6 procentenheter (före kostnader). Detta innebär att Tredje AP-fondens förvaltning minskade förlusten med cirka 700 miljoner kronor jämfört med om fondkapitalet helt följt marknadsutvecklingen. Förvaltningskostnaderna uppgick till 177 miljoner kronor vilket motsvarar 0,14 procent av det förvaltade kapitalet.

Den tillgång som gav sämst avkastning under året var svenska aktier som backade med 33,9 procent. Här lyckades dock fonden skapa en bättre avkastning än marknaden, mätt som SIXRX-index. Överavkastningen uppgick till 2,0 procentenheter. Också 2001 slog fondens svenska aktieförvaltning index, då med 3,4 procentenheter.

– ”Även om resultatet har sin förklaring i den allmänna nedgången på aktiemarknaden, är det tungt att behöva redovisa ett krympande fondkapital. Samtidigt kan jag med tillfredsställelse konstatera att vår förvaltningsorganisation under såväl 2001 som 2002 lyckats skapa en meravkastning i förhållande till marknaden i stort”, säger Tomas Nicolin, VD för Tredje AP-fonden.

Fondens styrelse har beslutat om ett par smärre justeringar av fondens långsiktiga tillgångsfördelning för 2003, den så kallade referensportföljen. Andelen fastigheter ökar med 0,5 procentenheter. Japanska obligationer tas bort ur portföljen. Andelen utländsk valutarisk i referensportföljen ökar från 9,6 procent till 10,8 procent.

Fondens valutaexponering uppgick vid årsskiftet 2002/2003 till 8,3 procent, motsvarande 10 miljarder kronor. En högre andel valutasäkring jämfört med referensportföljen har bidragit positivt till fondens avkastning när kronan stärktes under 2002.

Läs hela rapporten >>