Gå direkt till navigering

Årsbokslut 2003

Total avkastning på 16,2 procent.

Marknadsutvecklingen med en stigande aktiemarknad och fallande räntor har varit gynnsam för avkastningen på Tredje AP-fondens fondkapital. Fonden redovisar en avkastning på 16,2 procent, efter kostnader, för 2003.
 
Marknadsvärdet på Tredje AP-fondens kapital uppgick vid utgången av 2003 till 142,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 120,2 miljarder kronor vid årets ingång. Förvaltningsresultatet uppgick till 19,8 miljarder kronor.
 
För den marknadsnoterade delen av portföljen, som exkluderar fastigheter och onoterade aktier, var avkastningen 17,2 procent. Detta var något lägre än avkastningen för fondens jämförelseindex som uppgick till 17,3 procent. Sett över treårsperioden 2001-2003 har fonden emellertid lyckats skapa en positiv mer avkastning jämfört med den referensportfölj som fonden använder som måttstock.. Avkastningen för hela perioden 2001-2003 uppgår till -2,5 procent, vilket är 0,7 procentenheter bättre än referensportföljen som avkastade -3,2 procent. Den fortsatta uppgången på aktiemarknaden under 2004 har medfört att hela den kapitalförlust som uppstod under börsnedgången nu har återtagits.
 
– Det känns bra att fondens förluster från börsnedgången nu är återtagna. Samtidigt ska man komma ihåg att det är nödvändigt för fonden att ta finansiella risker för att klara våra åtaganden i pensionssystemet. Vi kan inte räkna med att skapa positiv avkastning varje enskilt år, säger Tomas Nicolin, VD för Tredje AP-fonden.
 
Fondens styrelse har beslutat om vissa justeringar i fondens referensportfölj för 2004. Andelen asiatiska aktier ökar med 2,5 procentenheter, medan amerikanska aktier minskar i motsvarande grad. Andelen realränteobligationer ökar med två procentenheter på bekostnad av nominella obligationer. Andelen utländsk valutarisk i referensportföljen ökar från 10,8 till 19,3 procent. Detta är dock fortfarande en väsentligt lägre exponering än de maximala 30 procent som lagen tillåter.
 
Fondens valutaexponering uppgick vid årsskiftet 2003/2004 till 12,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 9 procent av totalportföljen.