Gå direkt till navigering

Bokslut för 2001

Totalavkastning på –4,2 procent.

 De kraftiga kursnedgångarna på aktiemarknaden under 2001 har inneburit att fonden redovisar ett negativt förvaltningsresultat som uppgår till –5,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en totalavkastning på –4,2 procent (efter kostnader).
 
Värdet på Tredje AP-fondens kapital uppgick den 31/12 2001 till 132,8 miljarder kronor, inklusive årets kapitaltillskott på totalt 4,5 miljarder kronor. Vid ingången av året var fondkapitalet 134 miljarder kronor.
 
För den likvida delen av portföljen – som exkluderar fastigheter – uppgår avkastningen till –4,4 procent, vilket var 0,2 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex som backade med 4,6 procent.

– Mot bakgrund av den turbulenta marknadsutvecklingen och att fondens verksamhet första halvåret 2001 fokuserades på det omfattande arbetet med att anpassa fondportföljen till vårt nya förvaltningsmandat, anser jag att detta är ett tillfredsställande resultat, säger Tredje AP-fondens VD, Tomas Nicolin, i en kommentar.

Drygt tre fjärdedelar av fondkapitalet förvaltas aktivt av fondens egna portföljförvaltare, resten ligger i indexförvaltning hos externa förvaltare. I den interna förvaltningen överträffade både aktieportföljen och ränteportföljen sina referensindex under 2001. Den bästa utvecklingen uppvisade den svenska aktieportföljen där avkastningen var 3,4 procentenheter bättre än index.

Fondens förvaltningskostnader uppgick till 110 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,08 procent av förvaltat kapital. Knappt hälften av kostnaderna består av personalkostnader. Antalet medarbetare ökade under året från 29 till 38.

Ny referensportfölj för 2002
Under hösten 2001 har fonden uppdaterat och fördjupat sin analys av pensionssystemets långsiktiga utveckling och vilken portföljmix som skapar störst nytta i förhållande till fondens åtaganden. Den nya analysen bygger på Statistiska Centralbyråns senaste prognoser som pekar mot en befolkningsutveckling som är mer gynnsam för pensionssystemets utveckling jämfört med tidigare framskrivningar. Resultatet av beräkningarna har medfört att fondens styrelse beslutat om vissa justeringar i referensportföljen för 2002. Andelen aktier ökar med 5,5 procentenheter, fastigheter med 1 procentenhet och realränteobligationer med 0,5 procentenheter. Andelen räntebärande tillgångar minskar med 7 procentenheter.

Vid utgången av 2001 uppgick andelen utländsk valutarisk i portföljen till 8,1 procent, vilket kan jämföras med maxgränsen 15 procent som lagen föreskriver. Under 2002 höjdes denna gräns till 20 procent. Fonden har dock beslutat att tillämpa oförändrade valutasäkringskvoter i referensportföljen (det långsiktiga riktmärket för fondens investeringar) med 80 procent för aktier och 100 procent för obligationer. Den ökade andelen utländska aktier i referensportföljen innebär emellertid att referensportföljens valutariskandel ökar från 8,5 till 9,6 procent.

Fullständig årsredovisning kommer att publiceras den 4 mars 2002.

Här kan du ladda ner pressmeddelande inklusive tabellbilaga >>