Gå direkt till navigering

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007

  • Resultatet uppgick till 10,7 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 5,0 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 5,1 procent.
  • Fondkapitalet ökade med 12,7 miljarder och uppgick till 224,9 miljarder kronor per den 31 december 2007.
  • Till totalavkastningen på 5,0 procent bidrog den marknadsnoterade portföljen med 3,6 procent, alternativa investeringar med 1,2 procent och strategisk allokering med 0,5 procent. Den aktiva avkastningen (meravkastning jämfört med index) minskade resultatet 0,3 procent.
  • Fondens valutaexponering uppgick till 9,0 procent per den 31 december 2007.
  • Sedan starten 2001 har fonden har fondkapitalet ökat med 90,9 miljarder kronor varav förvaltningen skapat en avkastning om totalt 70,6 miljarder kronor. Det motsvarar en årlig nominell avkastning om 5,6 procent och en real avkastning (avkastning rensat för inflation) om 3,8 procent. Under den senaste femårsperioden har den reala avkastningen uppgått till 10,2 procent.

“2007 präglades av stora omvärderingar på de finansiella marknaderna där riskerna steg markant under andra halvåret. AP3s väldiversifierade portfölj och professionella förvaltning har varit viktiga förutsättningar för att skapa en god avkastning ett år som detta”, säger Kerstin Hessius, VD AP3

Ladda ned AP3s årsredovisning 2007 >>

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se