Gå direkt till navigering

Bokslutskommuniké januari-december 2010

  • Årets resultat uppgick till 18 331 (29 421) miljoner kronor.
  • Fondens totalavkastning uppgick till 9,0 (16,3) procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 9,1 procent.
  • Fondkapitalet uppgick till 220 829 (206 539) miljoner kronor per den 31 december 2010. För 2010 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att
  • AP3 betalade ut 4 041 miljoner kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.
  • Sedan starten 2001 har fondkapitalet ökat med 86 854 miljoner kronor, varav förvaltningen skapat en avkastning om totalt 73 575 miljoner kronor.
  • AP3 har bidragit positivt till pensionssystemet genom att avkastningen sedan starten 2001 överstiger inkomstindex, dvs det index som ligger till grund för uppräkningen av pensionerna. Inkomstindex har sedan 2001 ökat med 3,2 procent per år att jämföra med AP3s avkastning på 4,1 procent per år.

– Tack vare de goda resultaten 2009 och 2010 års har vi nu helt återtagit det tapp, och mer därtill, i kapitalet som uppstod under finanskrisen 2008. Fondkapitalet är dock lägre än vid ingången av 2008 men det beror på att vi har nettobetalat 7 947 miljoner kronor till pensionssystemet sedan 2008, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

AP3s årsredovisning 2010 kan laddas ned här >>

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, Chef kommunikation och hållbara investeringar, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se