Gå direkt till navigering

Bokslutskommuniké januari-december 2011

Turbulensen i de finansiella marknaderna under andra halvåret påverkade resultatet negativt.

  • Fondkapitalet uppgick den 31 december 2011 till 214 106 (220 829) mkr. För 2011 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP3 betalade ut 1 240 miljoner kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.
  • Fondens resultat uppgick till -5 483 (18 331) mkr.
  • AP3s totalavkastning uppgick till -2,4 procent före kostnader och -2,5 procent efter kostnader.
  • Året präglades av skuldkrisen i Europa, politiska omvälvningar i Nordafrika och Mellanöstern, jordbävningen i Japan och svagare tillväxttakt i USA. Sammantaget medförde det oro och en svag utveckling på de finansiella marknaderna.
  • Avkastningen sedan starten 2001 har ökat med 3,4 procent per år och överstiger inkomstindex, dvs det index som ligger till grund för uppräkningen av pensionerna. Inkomstindex har sedan 2001 ökat med 3,1 procent per år. Fonden har skapat en real avkastning, dvs inflationsrensad avkastning, om 1,7 procent per år sedan 2001.

– Sedan starten 2001 har vi bidragit positivt till pensionssystemet, men vi är inte nöjda då vi inte har nått vårt långsiktiga mål om en real avkastning på 4 procent i snitt per år.En särskild utmaning är det förstås när långa, säkra räntor ligger under två procent. Det blir därför extra angeläget att det finns alternativa placeringsmöjligheter, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

– Resultatet 2011 missgynnades av en låg andel amerikanska aktier och av en kort duration i ränteportföljen.Riskklass Aktier gav det största negativa bidraget, -5,3 procentenheter, till fondens totalavkastning.Våra alternativa investeringar, onoterade aktier och fastigheter, fortsatte att utvecklas positivt,tillägger Kerstin Hessius.

Ladda ned AP3s årsredovisning 2011 >>

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100

Christina Kusoffsky Hillesöy, Chef kommunikation och hållbara investeringar, telefon: 0709-517 223, christina.hillesoy@ap3.se