Gå direkt till navigering

Delårsrapport för första halvåret 2001

Portföljanpassningen genomförd.

Fonden erhöll vid årsskiftet en portfölj om 134,0 miljarder kronor. Värdet på denna portfölj uppgick 2001-06-30 till 131,5 miljarder kronor inklusive ett nettoinflöde av pensionsavgifter på 2,1 miljarder kronor.

Fondens avkastning för årets första sex månader, korrigerat för inflöden, uppgick till -3,4 procent. För den likvida delen av portföljen – som exkluderar fastigheter – var avkastningen -3,6 procent, att jämföra med avkastningen för fondens jämförelseindex på -3,4 procent.

Avkastningen för den svenska aktieportföljen uppgick till -10,8 procent, vilket var 1,6 procentenheter bättre än jämförelseindex. Övriga delportföljer har utvecklats i linje med respektive index. Hela den negativa avvikelsen från index förklaras av den så kallade taktiska tillgångsallokeringen (viktning aktier/räntbärande) där fonden har legat överviktad i aktier under delar av första halvåret.

Fondens nya mandat innebär att fondkapitalet ska förvaltas så att största möjliga nytta skapas för pensionssystemet

-Vår egen analys visade att en förändrad portföljmix skulle öka sannolikheten för gynnsamma utfall för pensionssystemet och samtidigt minska risken för dåliga utfall. Jag är nöjd med att den nödvändiga anpassningen av portföljen nu är genomförd, säger Tomas Nicolin, VD för AP3.

Ett omfattande analysarbete ligger bakom valet av tillgångsfördelning. Fonden har studerat cirka 100 000 möjliga utvecklingsbanor för pensionssystemet 15-25 år framåt i tiden. Slutsatsen av dessa studier är att en bred tillgångsfördelning med 49 procent aktier, 37 procent räntebärande tillgångar, 7 procent fastigheter och 7 procent realränteobligationer är en portföljmix som är väl anpassad till fondens åtagande som buffert i pensionssystemet. Cirka 45 procent av kapitalet har placerats i Sverige, resten utomlands. För att uppnå denna tillgångsfördelning krävdes stora omflyttningar i en initialportfölj som var alltför ensidigt inriktad på svenska statsobligationer.

Andel valutarisk i portföljen 8 procent vid halvårsskiftet

Den andel av portföljen som var exponerad för utländsk valuta uppgick vid halvårsskiftet till 8 procent. Fondens portföljomflyttningar under första halvåret har inneburit en ökning av innehavet av utländska tillgångar med cirka 60 miljarder kronor. Huvuddelen av dessa innehav är valutasäkrade. Totalt sett har fonden under första halvåret nettosålt svenska kronor om cirka 6 miljarder kronor. Fondens referensportfölj innehåller 55 procent utländska tillgångar. AP-fondernas placeringsregler föreskriver en övre gräns för exponering mot utländsk valuta på 15 procent av portföljen för år 2001. En analys av olika valutasäkringsandelar visade att det var lämpligt att valutasäkra utländska obligationer till 100 procent. Lagens restriktioner innebar då att aktier måste valutasäkras till minst 63 procent och högst 100 procent. Fonden beslutade att 80 procents valutasäkring av aktier i referensportföljen var en rimlig avvägning, bland annat för att skapa handlingsfrihet i en situation med en osäker valutamarknad.

Ladda ner delårsrapporten här >>