Gå direkt till navigering

Delårsrapport januari-juni 2009

Positiv värdeutveckling och starkt aktivt resultat.

  • Resultatet uppgick till 9,4 (-17,9) mdkr, motsvarande en avkastning på 5,3 (-8,0) procent före kostnader och 5,2 (-8,0) procent efter kostnader.
  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2009 till 188,6 mdkr, vilket var en ökning med 7,6 mdkr jämfört med årsskiftet 2008/2009.
  • Fondens samlade aktiva avkastning uppgick till 1,3 procent på marknadsnoterade tillgångar under första halvåret 2009 vilket motsvarade ett positivt bidrag om 1,8 mdkr.
  • De senaste fem åren har fonden skapat en real avkastning på 2,2 procent per år. Den reala avkastningen under första halvåret 2009 uppgår till 4,8 procent.
  • Sedan starten 2001 har fonden skapat en avkastning om totalt 35,1 mdkr. Inklusive nettoflöden till och från Försäkringskassan har fondkapitalet ökat med 54,6 mdkr. 2009 har nettoflödet vänt till att bli negativt p.g.a. att inbetalda pensionsavgifter är lägre än pensionsutbetalningarna.

Turbulensen på världens finansmarknader med fortsatt fallande aktiekurser och svagare krona karakteriserade början av året. I mitten av mars inleddes en rejäl återhämtning på världens börser samtidigt som riskpremier för kredit- och likviditetsrisker började sjunka.

 ”Den starka återhämtningen i marknaderna har bidragit till AP3 resultat men vår aktiva förvaltning har också varit framgångsrik. Dessutom har vi ökat riskspridningen och nu utgör alternativa investeringar 16 procent av portföljen. Det är helt i linje med vår strategi att skapa en god riskjusterad avkastning genom diversifiering, dynamisk allokering och aktiv förvaltning”, säger Kerstin Hessius.

Ladda ned hela delårsrapporten >>

AP3s ägarrapport för bolagsstämmosäsongen 2008/2009 publiceras idag. Ladda ned rapporten >>

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17  100

Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se