Gå direkt till navigering

Delårsrapport januari-juni 2012

  • Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd.
  • Resultatet för första halvåret 2012 uppgick till 9 848 (3 449) mkr, motsvarande en avkastning på 4,6 (1,6) procent före kostnader och 4,6 (1,6) procent efter kostnader.
  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2012 till 222 287 mkr, vilket var en ökning med 8 181 mkr jämfört med årsskiftet 2011/2012.
  • Fondkapitalet påverkades av utbetalningar till pensionssystemet om 1 667 mkr.
  • Fonden har under den senaste 10-årsperioden avkastat 5.5 % procent i genomsnitt per år. Inflationsjusterat motsvarar det en avkastning på 4.1 procent. Sedan start 2001 har AP3s avkastning uppgått till 3,7 procent per år vilket är högre än inkomstindex, d v s det index som används för uppräkning av pensionsrätterna i pensionssystemet.

– AP3 har skapat en bra avkastning om 4,6 procent under första halvåret. Vi har valt en lägre risknivå i portföljen än vad vi har haft historiskt mot bakgrund av risken för ytterligare balansering i pensionssystemet och den globala skuldproblematiken som präglar den finansiella marknaden, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

 – Vi har fått bekräftat att vår förvaltning är kostnadseffektiv i ett internationellt perspektiv.Den kostnadsjämförelse som AP3 gör via det kanadensiska bolaget Cost Effectiveness Measurement (CEM) visar att AP3 har 30 procent lägre kostnader i förhållande till jämförelsegruppen med 17 globala pensionsfonder, tillägger hon.

AP3 publicerar idag även sin årliga ägarrapport. Rapporten innehåller en redogörelse för hur fonden arbetar med ägarfrågor i sin svenska och globala portfölj samt vilka frågor som varit i fokus på bolagsstämmorna.

Ladda ned AP3s halvårsrapport 2012  >> 
Ladda ned AP3s ägarrapport >>

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy
Chef kommunikation och hållbara investeringar
Telefon: 08-555 17 123
E-post: christina.hillesoy@ap3.se

Kerstin Hessius
VD
Telefon: 08-555 17 100