Gå direkt till navigering

Delårsrapport januari-juni 2013

  • Första halvåret 2013 präglades till en början på många håll av kraftigt stigande börskurser, men därefter av ökad volatilitet, stigande räntor och en rekyl på den tidigare börsuppgången.
  • Resultatet för första halvåret 2013 uppgick till 12 462 (9 848) mkr, vilket motsvarar en avkastning på 5,4 (4,6) procent efter kostnader.
  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2013 till 242 288 mkr, vilket var en ökning med 9 332 mkr jämfört med årsskiftet 2012/2013. Fondkapitalet påverkades negativt av utbetalningar till pensionssystemet om 3 130 mkr som följd av att utgående pensioner var större än inbetalda pensionsavgifter. 
  • Fonden har avkastat 6,0 procent i genomsnitt per år under den senaste 10-årsperioden, vilket motsvarar en real avkastning, dvs inflationsjusterad, på 4,7 procent. Den reala avkastningen för den senaste femårsperioden uppgår till 7,3 procent. Fonden har således överträffat sitt reala avkastningsmål om 4 procent i genomsnitt per år över tid. 
  • AP3 har bidragit positivt till pensionssystemet sedan start då fondens nominella avkastning överstiger inkomstindex för hela perioden. 
  • Under 2013 fortsatte AP3 att diversifiera portföljen för att på så sätt få en stabilare avkastning som i lägre grad än tidigare påverkas av svängningar på världens börser.  
  • AP3 ökade under perioden sitt ägande i Hemsö Fastigheter från 50 procent till 85 procent. Dessutom förvärvade AP3, via ett helägt bolag, en portfölj med 72 handelsfastigheter för knappt en miljard kronor. Fastigheterna är geografiskt spridda över landet men med en koncentration till södra och mellersta Sverige. 
  • Fonden investerade 50 miljoner USD i en kreditfond med fokus på företag som tar sig an hållbarhetsutmaningar inklusive övergången till en koldioxidsnålare ekonomi. Efter periodens slut gjorde AP3 en ytterligare investering i Världsbankens gröna obligationer. Fondens investeringar i ”miljöinriktade” räntebärande tillgångar uppgår till totalt 2 650 mkr efter denna investering.  

– AP3 fortsatte att diversifiera portföljen genom att investera ytterligare i fastigheter. Fastigheter utgör nudrygt 11 procent av våra totala tillgångar och totalt utgör alternativa investeringar närmare 20 procent av portföljen idag. Under årets första sex månader har vi skapat en avkastning på 12 462 mkr, vilket motsvarar en avkastning på 5,4 procent efter kostnader. Både på fem års och tio års sikt har vi slagit vårt långsiktiga avkastningsmål vilket är glädjande och det ger ett positivt bidrag till pensionssystemet, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

– Vi har varit framgångsrika i vår strategi i att hålla nere förvaltningskostnaderna.Den kostnadsjämförelse som AP3 gör på årlig basis via det kanadensiska bolaget Cost Effectiveness Measurement (CEM) visar att vi har 22 procent lägre kostnader i förhållande till jämförelsegruppen med 17 globala pensionsfonder. Det förklaras av att vi har lyckats pressa kostnaderna när vi upphandlar externa förvaltningsmandat samt har en större andel internt förvaltade tillgångar, tillägger hon. 

AP3 publicerar idag även sin årliga ägarrapport. Rapporten innehåller en redogörelse för hur fonden arbetar med ägarfrågor i sin svenska och globala portfölj, vilka frågor som varit i fokus på bolagsstämmorna och vilka hållbarhetsfrågor som fonden har arbetat med under året. 

Ladda ned AP3s halvårsrapport 2013 >>

Ladda ned AP3s ägarrapport >>  

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy
Chef kommunikation och hållbara investeringar
Telefon: 08-555 17 123
E-post: christina.hillesoy@ap3.se

Kerstin Hessius
VD
Telefon: 08-555 17 100