Skip to navigation

Med anledning av inslag i Sveriges radio P1 idag den 18/11 2021

Det riktas anklagelser mot AP3 rörande att fonden bryter mot AP-fondslagen och FNs konvention som rör icke-spridningsavtalet, NPT (Non-Proliferation Treaty). AP3 ser mycket allvarligt på detta och tillbakavisar anklagelserna. AP3 har inga investeringar i bolag som AP-fondernas etikråd har kommit fram till bryter mot FNs konvention rörande icke-spridningsavtalet.

Enligt den nya lagens förarbete bör AP-fonderna samverka genom att ta fram gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som inte bör placeras i. Första-Fjärde AP-fonden har gemensamt givit Etikrådet i uppgift att bedöma vilka bolag som bryter mot FNs konventioner där det föreligger tydliga förbud som Sveriges riksdag har undertecknat och rekommenderat AP-fonderna att utesluta dessa bolag. AP3 liksom de andra fonderna har alltid följt Etikrådets rekommendationer sedan Etikrådet inrättades 2006.

Det kan också vara värt att notera att det finns en FN-konvention som tydligt förbjuder kärnvapen som Riksdagen har valt att inte underteckna.

Att ett bolag inte är exkluderat på konventionsgrunder innebär bara att det är möjligt att investera i för AP-fonderna, men det innebär inte att man måste investera i dem. Fonderna har olika sätt att bedriva sin förvaltning och hur man arbetar med sin investerings- och hållbarhetsprocess skiljer sig därför åt.

AP3 får från tid till annan kritik för bolag som finns i portföljen. När sådan kritik uppkommer lyssnar vi, tar den till oss och utvärderar om den är befogad i förhållande till vårt uppdrag. Vi hanterar många komplexa frågor inom ramen för vår verksamhet och strävar alltid efter att hantera dessa på ett ansvarsfullt sätt, och denna fråga utgör inget undantag. AP3 har sedan en tid tillbaka initierat en översyn av fondens hållbarhetsarbete och denna översyn kommer att bli klar under nästa år. Resultatet av detta arbete kan komma att innebära förändringar i fondens portfölj, men AP3 står fast vid att frågor rörande uteslutning av bolag på konventionsgrund gör vi endast efter rekommendation från AP-fondernas etikråd.