Skip to navigation

Nytt mandat för Tredje AP-fonden

– Efter en intensiv period av förberedelser för att bygga upp en professionell förvaltningsorganisation står Tredje AP-fonden redo att axla det nya uppdraget att förvalta 130 miljarder kronor som vi erhöll den 1/1 2001, säger VD Tomas Nicolin i ett uttalande. Under 2000 ökade antalet anställda från 13 till 29. Därmed finns alla nödvändiga funktioner på plats och i drift.

– Merparten av fondkapitalet kommer att hanteras av våra egna förvaltare. Denna förvaltning blir aktiv, dvs vi tar positioner i förhållande till fondens jämförelseindex. För vissa delar av portföljen har fonden slutit avtal om indexförvaltning med externa förvaltare, avslutade Nicoliin.

Val av jämförelseindex
Styrelsen för Tredje AP-fonden har tidigare fattat beslut om fondens jämförelseindex för 2001. Portföljens sammansättning bygger på en analys av fondens åtagande som buffert i det svenska pensionssystemet. Metoden för denna analys är så kallad Asset Liability Modelling, där Tredje AP-fonden i statistiska simuleringar har studerat hur portföljer med olika tillgångsmix klarar fondens åtagande i olika ekonomiska och demografiska scenarier. En portfölj med bäst egenskaper för att klara fondens åtagande har valts ut. Fonden kommer att investera i svenska och utländska aktier och räntebärande instrument samt svenska realränteobligationer och fastigheter.

Den portfölj som fonden erhöll vid årsskiftet (marknadsvärde cirka 130 miljarder kronor) bestod till cirka en tredjedel av aktier (varav den helt övervägande delen var svenska). Resten utgjordes i huvudsak av svenska obligationer. Nu börjar arbetet med att genom köp och försäljningar av värdepapper anpassa portföljen till fondens nya jämförelseindex. Under denna övergångsperiod kommer Tredje AP-fonden inte att kunna redogöra för jämförelseindexets sammansättning eftersom detta skulle kunna skada förvaltningen av pensionskapitalet.

Extern förvaltning
Vissa delar av portföljen kommer att skötas av externa förvaltare. Fonden har tecknat ramavtal för indexförvaltning med tre förvaltare. Dessa är Barclays Global Investors, Merrill Lynch Investment Managers och State Street Global Advisors. Inledningsvis kommer Merrill Lynch att förvalta den amerikanska aktieportföljen, medan delar av den europeiska samt den japanska aktieportföljen kommer att förvaltas av State Street. Under det kommande året kommer även aktiva externa förvaltningsuppdrag att handlas upp.

Ny depåbank
Under hösten har fonden genomfört en upphandling av ny depåbank. Syftet var att hitta en samarbetspartner som kunde klara att hantera en global portfölj med den bredd av finansiella instrument som det nya mandatet innebär. Ett annat krav var att banken skulle kunna erbjuda ett stort utbud av rapporter kring risk och positioner för fondens portfölj. Valet föll på den amerikanska banken Northern Trust Corporation. Bytet genomfördes under november månad.