Skip to navigation

Tredje AP-fonden publicerar Klimatplan

Pressinformation

2023-03-31

 

Tredje AP-fonden (AP3) publicerar en klimatplan som syftar till att sammanfatta AP3s arbete för att nå nettonollutsläpp i portföljen senast till år 2050.

AP3 har i klimatplanen beskrivit mål, styrning och riskhantering samt formulerat mål och mätetal som omfattar såväl externt som internt förvaltat kapital. Målet är att ha nettonollutsläpp i portföljen till senast år 2050 och att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Innehåll och mål har utformats enligt rekommendationer i PAIIs Net zero framework och strukturen bygger på TCFDs riktlinjer. För respektive mål presenteras status vilket bygger på senaste helårsdata.

Klimatplanen inkluderar AP3s förväntningar på bolagen avseende klimat. Dessa förväntningar uttrycks i dialoger med berörda bolag.

Läs rapporten här.

För eventuell ytterligare information kontakta:

Fredric Nyström, Chef Ägarstyrning och Hållbarhet, fredric.nystrom@ap3.se

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2022 förvaltade fonden 468,4 miljarder kronor och avkastningen uppgick till -5,8 procent.

Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se