Skip to navigation

Tredje AP-fondens bokslut för 2000

Tredje AP-fondens avkastning överträffade index med 7 procentenheter under 2000.
Fondens avkastning uppgick till –1,5 procent under 2000, att jämföra med – 8,5 procent för fondens sammanvägda jämförelseindex . Värdet på fondkapitalet den 31/12 2000 var 22,8 miljarder kronor.

– Jag är mycket nöjd med förra årets förvaltningsresultat. Trots en fallande aktiemarknad har fondens aktiva förvaltning bidragit till att begränsa värdeminskningen av fondkapitalet, säger VD Tomas Nicolin i en kommentar.

– Verksamhetsåret 2000 har präglats av intensiva förberedelser för det nya uppdraget att förvalta 130 miljarder av svenska folkets pensionskapital. Grunden är nu lagd för att Tredje AP-fonden ska kunna arbeta som en professionell förvaltningsorganisation av internationell klass inom ramen för vårt nya mandat. Ägarpolicy, investeringsprocess och riskhanteringsplan har arbetats fram. Trettio kvalificerade medarbetare är på plats och investeringsverksamheten är i full drift, avslutade Nicolin.

Strukturerad och fokuserad investeringsprocess
Utgångspunkten för fondens investeringsarbete är vårt åtagande som buffert i det svenska pensionssystemet. Fonden har lagt ner mycket resurser på en studie av hur den långsiktiga portföljen ska vara sammansatt för göra största möjliga nytta för pensionssystemet.

Denna portfölj är fondens normalportfölj eller jämförelseindex. För närvarande pågår arbetet med att omforma den startportfölj fonden erhöll vid årsskiftet. När denna anpassning är genomförd kommer vi att gå ut med en detaljerad beskrivning av vår placeringspolicy.

Ramarna för att avvika från normalportföljen bestäms i ett strukturerat riskbudgeteringsarbete. Här görs en bedömning av på vilka delmarknader det är möjligt att slå marknaden. Dessutom avgörs om det är fondens egna förvaltare eller externa förvaltare som är bäst lämpade att fånga dessa möjligheter.

För närvarande har fonden en aktiv förvaltning av svenska och europeiska aktier samt svenska och utländska obligationer. Övriga delar av portföljen ligger för närvarande i extern indexförvaltning. Nästa steg blir att upphandla aktiva externa mandat. Vilka delmarknader som kan bli aktuella utreds för närvarande.

Styrelsen fastställer ägarpolicy
Fondens styrelse har antagit en ägarpolicy. Policyn fokuserar på svenska bolag där fonden har en stor ägarandel eller en betydande investering. Vårt uppdrag att skapa hög avkastning på det förvaltade pensionskapitalet är ägarpolicyns överordnade mål.

Fondens ägarinflytande ska i första hand utövas genom att:

  • Deltaga och utöva rösträtt på bolagsstämmor.
  • Verka för nomineringskommitéer där ägandet är spritt och en tydlig huvudägare saknas.
  • Deltaga i nomineringen av styrelseledamöter. I varje styrelse ska det finnas ledamöter som inte står i beroendeförhållande till huvudägaren. Vid sidan av VD bör tjänstemän i företagen inte vara styrelseledamöter. Styrelseledamöter bör vara aktieägare. Fonden kommer att vara restriktiv med att nominera anställda vid fonden för styrelseuppdrag i noterade bolag.

Läs mer >>