Skip to navigation

Upphandling av internrevisionstjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av internrevisionstjänster
 
Beslut har fattats om att teckna avtal för internrevisionstjänster med följande anbudsgivare:
 
KPMG AB
 
Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.

Vänligen notera följande avseende utvärderingen:

  • Resurser samt erfarenhet från upphandlat område har bedömts utifrån vad som angivits i respektive anbud.
  • Kompetens har bedömts med hänsyn till de krav som ställts i förfrågningsunderlaget gällande kvalitet och funktion. Härvid har en totalbedömning gjorts mot bakgrund av vad som angetts i respektive anbud.
  • Pris har bedömts utifrån angivet snittpris.

Avtalsspärr gäller till och med 3 december 2012.

Tredje AP-fonden 

Anders Corneliusson
Business Controller