Gå direkt till navigering

Fortsatt värdeökning första halvåret

 AP3s fondkapital ökade under första halvåret med 4,1 miljarder kronor och uppgick den 30 juni 2006 till 196,1 miljarder kronor. Periodens resultat uppgick till 3,4 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 1,7 procent efter kostnader.

– Det senaste halvårets marknadsutveckling visar tydligt på fördelarna av AP3s strategi att sprida risken på olika marknader och bedriva en aktiv förvaltning. Trots motvind i form av prisfall på aktier och obligationer samt en starkare krona kan vi redovisa en positiv avkastning. Vårt beslut att både minska valuta- och ränterisk i portföljen har bidragit positivt till resultatet, säger Kerstin Hessius, verkställande direktör för AP3.

Sedan starten 2001 har AP3 skapat en avkastning om 44,7 miljarder kronor, motsvarande en årlig genomsnittlig avkastning om 4,8 procent per år. Rensat för inflation är avkastningen 3,3 procent per år. Resultatet av den aktiva förvaltningen (meravkastning jämfört med index) står för cirka 3 miljarder kronor av denna ökning.

– Sett i detta längre perspektiv är jag nöjd med det resultat som AP3 levererat till pensionssystemet. Vår strategi att lägga stor vikt vid framåtblickande bedömningar i valet av strategisk portfölj har varit framgångsrik. Samtidigt har den löpande aktiva förvaltningen skapat ett betydande mervärde, avslutar Kerstin Hessius.

Hela delårsrapporten >>

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se