Gå direkt till navigering

AP3s viktigaste uppgift är att skapa värde i det svenska pensionssystemet. Genom att ta ansvar och påverka de bolag vi investerar i, ser vi till att skapa den bästa möjliga avkastningen för dagens och morgondagens pensionärer.

Genom att investera i både noterade och onoterade tillgångar lokalt och globalt, har AP3 skapat en diversifierad portfölj som är mer robust i perioder av finansiell oro än en traditionell portfölj bestående av enbart noterade aktier och obligationer. Vår framgångsrika förvaltning har resulterat i hög tillväxt av kapital, vilket bidrar till stabila pensionsutbetalningar.

AP3 har utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen satt fondens avkastningsmål i procent per år, där målet ger vägledning vid valet av förvaltningsstrategi. Läs mer om AP3s mål och förvaltningsstrategi.

Förvaltningsorganisation

AP3 har en förvaltningsorganisation med tydliga ansvarsområden och befogenheter. Besluten hanteras på det sätt som ger störst möjlighet att långsiktigt bedriva förvaltningen på ett lönsamt och kostnadseffektivt vis. För att säkerställa att det delegerade beslutsfattandet är framgångsrikt har AP3 en strukturerad uppföljning och en genomarbetad riskhantering.

 

Strategisk allokering arbetar med att analysera förutsättningarna för medelfristiga allokeringsbeslut samt att ta fram underlag för dessa beslut. Denna förvaltning bedrivs utifrån modellen för dynamisk tillgångsallokering.

Betaförvaltningen förvaltar AP3s faktiska exponering på världens finansmarknader. Betaförvaltningen har som mål att genom kostnadseffektiv förvaltning generera en avkastning i nivå med indexavkastningen för de olika marknaderna man är investerad i.

Alternativa investeringar ansvarar för förvaltningen av AP3s onoterade tillgångar, tillgångar med låg likviditet samt fastigheter. Dessutom har gruppen förvaltningsansvar för nya strategier som omfattar ett antal olika diversifierande strategier.

Alfaförvaltningen ansvarar för att utifrån en given risk- och kostnadsram skapa en portfölj som har som mål att generera en absolutavkastning.

Extern förvaltning ansvarar för att sköta upphandling och förvaltning av fondens externa förvaltningsuppdrag inom alfa-och betaförvaltningen.

Förvaltningsfilosofi

Fondens förvaltningssfilosofi utgör grunden för beslut om förvaltningsverksamheten.

RisktagandeRisktagande mot riskpremier på finansiella marknaden ger över tid en positiv avkastning
PrognosförmågaMed hjälp av strukturerad analys kan framtida avkastning och risk på finansiella tillgångar bedömas
RiskspridningGenom att diversifiera risktagandet kan den riskjusterade avkastningen höjas
TidsdiversifieringGenom att kombinera investeringsbeslut med lång, medellång och kort placeringshorisont erhålls en hög riskjusterad avkastning. Därmed ökar sannolikheten att avkastningsmålet nås
ÄgarstyrningVälskötta bolag ger över tid högre avkastning och lägre risk

Kombinationen av dessa ökar sannolikheten att AP3 når sina avkastningsmål för att trygga den svenska allmänna pensionen.

Diversifiering

Risktagande skapar avkastning. De risker som AP3 tar är medvetna, önskade och ligger inom de ramar som omgärdar verksamheten.
AP-fondslagen styr vilka risker som är tillåtna att ta och nivån på risktagandet. Restriktioner som är beslutade av styrelsen samt interna limiter beslutas av verkställande direktören. AP3 har dessutom en funktion för oberoende riskkontroll för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom fastställda ramar.

AP3s förvaltningsstrategi är inriktad på att uppnå avkastningsmålet om 3,5 procent per år på lång sikt. Dessutom handlar det om att ha strukturerade metoder för att förändra sammansättningen av portföljen så att risktagandet anpassas till rådande förutsättningar på marknaden. Detta för att hela tiden säkerställa en god avkastning som bidrar till ett stabilt pensionssystem.

AP3s förvaltningsstrategi bygger på processer och strukturer som ska vara långsiktigt hållbara i syfte att skapa god avkastning till en rimlig risk. Risk kan definieras som en framtida negativ avvikelse från ett förväntat utfall.

Strategisk och taktisk allokering

Eftersom den övergripande allokeringen av kapital och kapitalfria strategier har störst betydelse för fondens avkastning över tid, lägger fonden stort strategiskt fokus på dynamisk allokering. Detta innebär även en ökad flexibilitet vad gäller anpassning av risknivåer efter marknadsförutsättningar.

Allokeringsbeslut görs utifrån fem tillgångsslag; noterade aktier, räntor, alternativa investingar, övriga strategier och valuta.