Gå direkt till navigering

AP3s viktigaste uppgift är att skapa värde i det svenska pensionssystemet. Genom att ta ansvar och påverka de bolag vi investerar i, ser vi till att skapa den bästa möjliga avkastningen för dagens och morgondagens pensionärer.

Genom att investera i både noterade och onoterade tillgångar lokalt och globalt, har AP3 skapat en diversifierad portfölj som är mer robust i perioder av finansiell oro än en traditionell portfölj bestående av enbart noterade aktier och obligationer. Vår framgångsrika förvaltning har resulterat i hög tillväxt av kapital, vilket bidrar till stabila pensionsutbetalningar. AP3 har utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen satt fondens avkastningsmål i procent per år, där målet ger vägledning vid valet av förvaltningsstrategi. Läs mer om AP3s mål och förvaltningsstrategi.

Förvaltningsorganisation

AP3 har en organisation och en portföljstruktur som avspeglar varandra där ansvar och befogenheter är tydligt fördelade över organisationen. Besluten hanteras på det sätt som ger störst möjlighet att långsiktigt bedriva förvaltningen på ett lönsamt och kostnadseffektivt vis. För att säkerställa att det delegerade beslutsfattandet är framgångsrikt har AP3 en strukturerad uppföljning och en genomarbetad riskhantering. AP3s förvaltningsorganisation är anpassad för att integrera hållbarhetsarbetet, tillvarata fondens höga förvaltningskompetens på bästa möjliga sätt samt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för aktiv förvaltning. AP3s förvaltningsorganisation är uppdelad efter tillgångsslagen noterade aktier, räntebärande investeringar och valuta samt alternativa investeringar. CIO-Office arbetar med frågor som rör kapitalförvaltningens helhetsperspektiv.

Organisationen tar avstamp i AP3s uppdrag och är utformad för att ha så goda förutsättningar som möjligt att uppnå de av AP3s styrelse fastställda avkastnings- och hållbarhetsmålen. Fondens strategiska allokering utformas inom AP-fondslagens begränsningar med syfte att ha rimliga förutsättningar att uppnå det långsiktiga avkastningsmålet och utgör AP3s grundportfölj. Den strategiska allokeringen fördelar sig följaktligen över noterade aktier, räntebärande och alternativa investeringar liksom en viss andel öppen valutaexponering. Utöver den avkastning som den strategiska portföljen har potential att ge har AP3s olika förvaltningsgrupper uppdraget att skapa ytterligare avkastning. AP3 ser det som en nödvändighet att söka avkastning även från aktiv förvaltning eftersom den förväntade avkastningen på de olika tillgångsslagen är låg i ett historiskt perspektiv. I tillägg arbetar CIO och CIO Office med aktiv allokering på strategisk och taktisk nivå.

Förvaltningsfilosofi

Fondens förvaltningssfilosofi utgör grunden för beslut om förvaltningsverksamheten.

RisktagandeRisktagande mot riskpremier på finansiella marknaden ger över tid en positiv avkastning
PrognosförmågaMed hjälp av strukturerad analys kan framtida avkastning och risk på finansiella tillgångar bedömas
RiskspridningGenom att diversifiera risktagandet kan den riskjusterade avkastningen höjas
TidsdiversifieringGenom att kombinera investeringsbeslut med lång, medellång och kort placeringshorisont erhålls en hög riskjusterad avkastning. Därmed ökar sannolikheten att avkastningsmålet nås
ÄgarstyrningVälskötta bolag ger över tid högre avkastning och lägre risk

Kombinationen av dessa ökar sannolikheten att AP3 når sina avkastningsmål för att trygga den svenska allmänna pensionen.

Diversifiering

Risktagande skapar avkastning. De risker som AP3 tar är medvetna, önskade och ligger inom de ramar som omgärdar verksamheten.
AP-fondslagen styr vilka risker som är tillåtna att ta och nivån på risktagandet. Restriktioner som är beslutade av styrelsen samt interna limiter beslutas av verkställande direktören. AP3 har dessutom en funktion för oberoende riskkontroll för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom fastställda ramar.

AP3s förvaltningsstrategi är inriktad på att uppnå avkastningsmålet om 3,5 procent per år på lång sikt. Dessutom handlar det om att ha strukturerade metoder för att förändra sammansättningen av portföljen så att risktagandet anpassas till rådande förutsättningar på marknaden. Detta för att hela tiden säkerställa en god avkastning som bidrar till ett stabilt pensionssystem.

AP3s förvaltningsstrategi bygger på processer och strukturer som ska vara långsiktigt hållbara i syfte att skapa god avkastning till en rimlig risk. Risk kan definieras som en framtida negativ avvikelse från ett förväntat utfall.

Strategisk och taktisk allokering

Eftersom den övergripande allokeringen av kapital och kapitalfria strategier har störst betydelse för fondens avkastning över tid, lägger fonden stort strategiskt fokus på dynamisk allokering. Detta innebär även en ökad flexibilitet vad gäller anpassning av risknivåer efter marknadsförutsättningar.

Allokeringsbeslut görs utifrån fem tillgångsslag; noterade aktier, räntor, alternativa investingar, övriga strategier och valuta.