Gå direkt till navigering

Drygt 24 procent av AP3s portfölj utgörs av så kallade alternativa investeringar. AP3s alternativa investeringar omfattar onoterade innehav såsom fastigheter, skog, infrastruktur, riskkapitalfonder samt försäkringsrelaterade värdepapper (ILS).

Fastigheter och infrastruktur

Fastigheter utgör en betydande del av AP3s portfölj. Investeringar i fastigheter ger goda möjligheter till en relativt stabil avkastning och visst skydd mot inflationsutvecklingen. Fastigheter är illikvida tillgångar och anpassade till specifik verksamhet, vilket bidrar till en riskpremie för investerare som kan bära risken och ger möjlighet till högre avkastning. AP3s strategi är att fokusera på Sverige främst genom majoritetsägda fastighetsbolag där fonden kan utnyttja sin styrka i marknaden som en långsiktig och ansvarsfull ägare.

I AP3s fastighetsportfölj ingår Vasakronan, Hemsö, Trophi, Regio och Trenum som alla bidrar till att bygga Sverige. Med stora ägarandelar följer goda möjligheter för AP3 att påverka och aktivt delta i bolagens strategiarbete. Påverkan genom plats i bolagens styrelser är effektivt och bland annat genom detta har AP3 tillsammans med övriga ägare haft möjlighet att driva bolagens hållbarhetsarbete.

Inom infrastruktur investerar AP3 i onoterade fonder, samt genom direktinvesteringar. Infrastrukturinvesteringar ligger väl i linje med AP3s långsiktiga uppdrag och med det nya regelverket ökar möjligheterna. Liksom fastigheter är infrastrukturtillgångar illikvida och anpassade till specifik verksamhet. Infrastruktur utgör en viktig komponent för hållbar samhällsutveckling; dessa tillgångar är reala tillgångar där avkastningen har koppling till inflationsutvecklingen och ger goda möjligheter till stabil avkastning.

AP3 fokuserar i Sverige på direkta investeringar, medan investeringar utomlands görs både direkt och genom fonder. Det enskilt största innehavet utgörs av eldistributionsföretaget Ellevio, som förvärvades av ett konsortium bestående av svenska institutioner och den kanadensiska pensionsfonden OMERS. Utöver energidistribution har portföljen till exempel investeringar i social infrastruktur och transport.

 

Stora fastighets- och infrastrukturinnehav

Vasakronan – Sveriges största fastighetsbolag

Vasakronan är AP3s största fastighetsinnehav, och har visionen ”Den goda staden” där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronans strategiska inriktning är att koncentrera vårt fastighetsinnehav till marknader med förutsättningar för stark ekonomisk tillväxt och god likviditet för transaktioner. Vasakronan förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och ägs av AP1, AP2, AP3 och AP4 i lika delar. Fastigheternas drift är klimatneutral och energiförbrukningen har sedan 2008 mer än halverats. Grön finansiering motsvarar omkring  47 procent av bolagets totala låneportfölj, och alla nya hyresavtal som tecknas gröna avtal. Fastighetsbolagets uppdrag från ägarna är att generera en långsiktigt hög riskavvägd avkastning med en vision om ”Den goda staden”. Vasakronan ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet och vidareutvecklar högt ställda ambitioner. Målet är att vara klimatneutrala år 2030. Läs mer på vasakronan.se.

 

Hemsö – social samhällsinfrastruktur

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Tredje AP-fonden är majoritetsägare av Hemsö. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långsiktighet med långa hyresavtal och stabila hyresgäster, och bolaget arbetar med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  Läs mer på hemso.se.

 

 
 
Trophi – fastigheter för livsmedelshandeln

Trophi är Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel med fastigheter i Sverige och Finland. ICA är största hyresgäst, följt av Coop, S-gruppen samt Kesko. Trophi ägs till fullo av AP3. Hållbarhetsarbetet sker i samverkan med hyresgäster genom den så kallade ”gröna hyresbilagan”, med materialval enligt Sunda Hus och med ökad användning av förnybar energi genom installation av solpaneler och geoenergi, i exempelvis Uppsala. Läs mer på trophi.se.

 

Regio – Regionala fastigheter

Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på växande regionstäder. Regios vision är att vara den bästa hyresvärden på sina lokala marknader. Varje fastighet ska bli bättre under deras förvaltning – och ska bidra till en trygg och inkluderande stadsmiljö. AP3 äger 96 procent av bolaget, vilket förvaltas av delägaren Brunswick Real Estate. Fastighetsförvaltning och projektutveckling sker tillsammans med lokala partners. Samtliga fastigheter hållbarhetsklassificeras med tydlig målstyrning inom energi, resurs- och materialanvändning.  Parallellt med miljöfrågor drivs socialt värdeskapande fastighetsutvecklingsprojekt. Läs mer på regiofastigheter.se.

 

 

Trenum – Nyproduktion av hyresfastigheter

Trenum fokuserar på nyproduktion av hyresbostäder i Sveriges tre storstadsregioner och tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling. Bolaget ägs till 50 procent vardera av AP3 och Fastighets AB Balder. Alla fastigheter som byggs i egen regi miljöcertifieras. Läs mer på trenum.se.

 

 

ellevio arbete med elnätet
Ellevio – Eldistribution landet över

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till drygt 960 000 hushåll i stora delar av Sverige. Bolaget har cirka 500 anställda och sysselsätter drygt 3 000 personer runt om i Sverige. Ellevio är en central aktör i omställningen till det fossilfria samhället. Bolaget investerar betydande belopp för att förstärka och förnya elnätet för framtiden.  Läs mer på ellevio.se.

 

 

 
 
Polhem Infra – nytt sätt att investera i infrastruktur

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat av APfonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion,  energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Avsikten är att Polhem Infra ska både bidra till en stabil långsiktig avkastning och även stödja omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Investeringar görs tillsammans med andra långsiktiga industriella eller finansiella partners. Målet är att vara en stabil, ansvarsfull och långsiktig ägare. Läs mer på polheminfra.se.

 

 

Skogstillgångar

AP3 började investera i skogstillgångar 2004 och fonden äger idag cirka 280 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder.  Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och 6 300 hektar är avsatta för naturvårdsändamål. Timret används huvudsakligen som byggnadsmaterial, möbler och för pappersbaserade produkter.

AP3 äger skogstillgångar i Sverige, Latin- och Nordamerika samt Oceanien, direkt genom Three Tree och Gysinge skog, och genom ett tiotal skogsfonder. Genom att investera i olika regioner och träslag sprids riskerna.

Som långsiktig investering passar skog väl in i AP3s portfölj. Skog växer under decennier och binder koldioxid oberoende av den ekonomiska cykeln. Totalt är mer än 25 miljoner ton koldioxid lagrad i den skog som fonden äger och 2020 band skogen 1,2 miljoner ton koldioxid från atmosfären genom sin tillväxt. Skogsinvesteringarna väntas avkasta väl även under negativa klimatscenarier – ökad koldioxidhalt och varmare väder väntas främja tillväxten i exempelvis den svenska skogen. Investeringarna bidrar till att stabilisera fondens totalavkastning över tid.

Skog som råvara har historiskt efterfrågats av massa- och träindustrin. Det gäller fortfarande och nu växer användningsområden som flis, biobränsle och nya alternativa material. Intresset ökar för att ersätta material som betong och stål med trä vid husbyggnation och därigenom binda koldioxid och spara energi. Genom nya och utökade samarbeten med strategiska partners ser AP3 goda möjligheter att fortsätta bidra till olika industriers långsiktiga försörjning av hållbar skogsråvara.

 

tallplantor

Gysinge Skog

Gysinge Skog förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark huvudsakligen i Mellansverige i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i Jämtlands län.  AP3 och Kåpan äger hälften var av Gysinge Skog. Bolaget bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet. Det arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet och vindkraft. Skogsbruket är certifierat. Läs mer på gysingeskog.se.

 

 

 

Three Tree 

Three Tree investerar strategiskt och långsiktigt i skogstillgångar i USA. I dagsläget äger bolaget i skog i Oregon och Texas, totalt cirka 140 Three tree logo with three green trees000 hektar, två regioner med en lång tradition av skogsbruk och väl utbyggda skogsindustrier där de rätta förutsättningarna finns för ett hållbart modernt skogsbruk. Skogen brukas och förvaltas långsiktigt och hållbart av lokala partners och skogsförvaltare. Huvudsakligen växer Douglasgran och Loblolly pine på bolagets mark, trädslag vars primära användning är som konstruktionsvirke och massaved. Skogsbruket är certifierat.

 

 

 

Riskkapitalfonder

Riskkapitalfonder investerar i onoterade bolags ägarkapital. AP3 investerar i riskkapitalfonder som genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, långsiktigt hjälper till att bygga hållbara bolag.

AP3s primära målsättning med att investera i riskkapitalfonder är att uppnå en avkastning som är högre än för noterade aktier. Värdeskapandet skiljer sig från noterade bolag och kan därför också ge en viss diversifiering. AP3 fokuserar på att investera i fonder med förvaltare som AP3 redan har väl etablerade relationer med och som har uppvisat god avkastning under lång tid. AP3s strategi har framförallt varit inriktad mot buyout-fonder fokuserade på medelstora bolag.

AP3 har investerat i riskkapitalfonder sedan 2001. Under denna tid har marknaden för riskkapital vuxit markant och delvis funnit nya former med mer långsiktig inriktning. Ett exempel är investerare som bildar fonder med längre livslängd, t ex 15 år istället för de traditionella tio åren. Genom att investera i fonder likt dessa avser AP3 att bedriva aktivt ägande över en längre tidsperiod.

 

Försäkrings-, klimat- och väderrelaterade investeringar

AP3 investerar sedan 2008 i olika typer av försäkrings-, klimat- och väderrelaterade värdepapper. Bland annat investerar fonden i katastrofobligationer, instrument som handlas utanför de traditionella finansmarknaderna. Avkastningen är lågt korrelerad med andra investeringar och har därmed diversifierande egenskaper.

AP3s investeringar i försäkringsrisker är strategiska, långsiktiga och bidrar till att effektivisera försäkringsmarknaderna. I fallet pandemiförsäkringar bidrar investeringarna genom att snabbt tillföra kapital till olika hjälpinsatser.

För AP3 handlar det om att systematiskt bära olika försäkringsrisker, till exempel risken för orkaner, jordbävningar eller översvämningar som orsakar stora skador. De år som inga eller få katastrofer inträffar förväntar sig fonden en god avkastning, men under katastroftunga år kan förlusten bli kännbar. Det är den risken AP3 får betalt för att bära. Över tid förväntar sig fonden en god riskjusterad avkastning inom dessa områden.

AP3 har byggt upp kompetens och ett effektivt nätverk inom området genom samarbeten med strategiska partners, universitet och forskningsinstitut. Strategin är ett exempel på AP3s långsiktighet och förmåga att bygga en effektiv intern förvaltning inom komplexa tillgångsslag. Förvaltningsmodellen såg lovande ut på ritbordet och med facit i hand har den levererat över förväntan de senaste tio åren. Inte minst under katastroftunga år som 2011 och 2017 har fonden lyckats bra. Genom att analysera och följa klimatutvecklingen kan AP3 fatta väl avvägda investeringsbeslut. Även om dagens klimatförändringar är snabba ur ett geologiskt tidsperspektiv är de långsamma ur ett finansiellt perspektiv. De instrument AP3 investerar i har en genomsnittlig löptid på tre år vilket medför att prissättningen av försäkringsriskerna justeras betydligt snabbare än klimatrisken.