Gå direkt till navigering

Fastigheter

En betydande del av portföljen

Investeringar i fastigheter ger goda möjligheter till en relativt stabil avkastning och visst skydd mot inflationsutvecklingen. Fastigheter är illikvida tillgångar och anpassade till specifik verksamhet, vilket bidrar till en riskpremie för investerare som kan bära risken och ger möjlighet till högre avkastning. AP3s strategi är att fokusera på Sverige främst genom majoritetsägda fastighetsbolag där fonden kan utnyttja sin styrka i marknaden som en långsiktig och ansvarsfull ägare.

AP3s fastighetsportfölj

I AP3s fastighetsportfölj ingår Vasakronan, Hemsö, Trophi, Regio och Trenum som alla bidrar till att bygga Sverige. Med stora ägarandelar följer goda möjligheter för AP3 att påverka och aktivt delta i bolagens strategiarbete. Påverkan genom plats i bolagens styrelser är effektivt och bland annat genom detta har AP3 tillsammans med övriga ägare haft möjlighet att driva bolagens hållbarhetsarbete.

Per 30/6-2022

Fastigheter 18,6 procent av portföljen
Avkastning: +12.3%
Bidrag: +2%

AP3s stora fastighetsinnehav

Vasakronan – Sveriges största fastighetsbolag

Vasakronan är AP3s största fastighetsinnehav och har visionen ”Den goda staden” där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronans strategiska inriktning är att koncentrera vårt fastighetsinnehav till marknader med förutsättningar för stark ekonomisk tillväxt och god likviditet för transaktioner. Vasakronan förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och ägs av AP1, AP2, AP3 och AP4 i lika delar. Fastigheternas drift är klimatneutral och energiförbrukningen har sedan 2008 mer än halverats. Grön finansiering motsvarar omkring 47 procent av bolagets totala låneportfölj, och alla nya hyresavtal som tecknas gröna avtal. Fastighetsbolagets uppdrag från ägarna är att generera en långsiktigt hög riskavvägd avkastning med en vision om ”Den goda staden”. Vasakronan ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet och vidareutvecklar högt ställda ambitioner. Målet är att vara klimatneutrala år 2030. Läs mer på vasakronan.se.

Sergels torg från luften

Hemsö – social samhällsinfrastruktur

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Tredje AP-fonden är majoritetsägare av Hemsö. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långsiktighet med långa hyresavtal och stabila hyresgäster, och bolaget arbetar med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Läs mer på hemso.se.

Sankt Lars, Grenverket, Lund

Trophi – fastigheter för livsmedelshandeln

Trophi är Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel med fastigheter i Sverige och Finland. ICA är största hyresgäst, följt av Coop, S-gruppen samt Kesko. Trophi ägs till fullo av AP3. Hållbarhetsarbetet sker i samverkan med hyresgäster genom den så kallade ”gröna hyresbilagan”, med materialval enligt Sunda Hus och med ökad användning av förnybar energi genom installation av solpaneler och geoenergi, i exempelvis Uppsala. Läs mer på trophi.se.

 

 

Fastighet för dagligvaruhandel

Trenum – nyproduktion av hyresfastigheter

Trenum fokuserar på nyproduktion av hyresbostäder i Sveriges tre storstadsregioner och tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling. Bolaget ägs till 50 procent vardera av AP3 och Fastighets AB Balder. Alla fastigheter som byggs i egen regi miljöcertifieras. Läs mer på trenum.se.

Trenums lägenhetshus av trä i Västerås

Regio – regionala fastigheter

Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på växande regionstäder. Regios vision är att vara den bästa hyresvärden på sina lokala marknader. Varje fastighet ska bli bättre under deras förvaltning – och ska bidra till en trygg och inkluderande stadsmiljö. AP3 äger 96 procent av bolaget, vilket förvaltas av delägaren Brunswick Real Estate. Fastighetsförvaltning och projektutveckling sker tillsammans med lokala partners. Samtliga fastigheter hållbarhetsklassificeras med tydlig målstyrning inom energi, resurs- och materialanvändning.  Parallellt med miljöfrågor drivs socialt värdeskapande fastighetsutvecklingsprojekt. Läs mer på regiofastigheter.se.

 

Råby centrum