Gå direkt till navigering

Fastigheter

En betydande del av portföljen

Investeringar i fastigheter ger goda möjligheter till en relativt stabil avkastning och visst skydd mot inflationsutvecklingen. Fastigheter är illikvida tillgångar och anpassade till specifik verksamhet, vilket bidrar till en riskpremie för investerare som kan bära risken och ger möjlighet till högre avkastning. AP3s strategi är att fokusera på Sverige främst genom majoritetsägda fastighetsbolag där fonden kan utnyttja sin styrka i marknaden som en långsiktig och ansvarsfull ägare.

AP3s fastighetsportfölj

I AP3s fastighetsportfölj ingår Vasakronan, Hemsö, Trophi, Regio och Trenum som alla bidrar till att bygga Sverige. Med stora ägarandelar följer goda möjligheter för AP3 att påverka och aktivt delta i bolagens strategiarbete. Påverkan genom plats i bolagens styrelser är effektivt och bland annat genom detta har AP3 tillsammans med övriga ägare haft möjlighet att driva bolagens hållbarhetsarbete.

Per 31/12-2022

Fastigheter 18,6 procent av portföljen
Avkastning: +10.1%
Bidrag: +1,7%
Sergels torg från luften

AP3s stora fastighetsinnehav

Vasakronan – Sveriges största fastighetsbolag

Vasakronan erbjuder attraktiva lokaler i kommunkativa lägen i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Visionen är ”den goda staden” där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronans strategiska inriktning är att koncentrera fastighetsinnehaven till marknader med förutsättningar för stark ekonomisk tillväxt och god likviditet för transaktioner. Vasakronan förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och ägs av AP1, AP2, AP3 och AP4 i lika delar. Fastigheternas drift är klimatneutral och energiförbrukningen har sedan 2008 mer än halverats. Grön finansiering motsvarar omkring 47 procent av bolagets totala låneportfölj, och alla nya hyresavtal som tecknas gröna avtal. Fastighetsbolagets uppdrag från ägarna är att generera en långsiktigt hög riskavvägd avkastning. Vasakronan ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet och vidareutvecklar högt ställda ambitioner. Målet är att vara klimatneutrala år 2030. Läs mer på vasakronan.se.

Sandbyhov i Norrköping, skola och äldreboende/Sandbyhov in Norrköping, school and elderly home

Hemsö – stärker ryggraden i samhället

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Tredje AP-fonden är majoritetsägare av Hemsö som ägs tillsammans med Sagax. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Hemsös uppgift är att skapa verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och rättsväsende. Lokaler ska erbjuda flexibilitet och skapa miljöer där människor trivs. Med över tio års erfarenhet av  samhällsfastigheter har Hemsö en god kunskap om de verksamheter som bedrivs i lokalerna med de specifika krav som ställs. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet med långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Fokus på hållbarhet där bolaget som utvecklare och ägare av samhällsfastigheter kan bidra, vilket innebär  att prioriterade områden är social hållbarhet, miljö och klimat. Läs mer på hemso.se.

Fastighet för dagligvaruhandel

Trophi – fastigheter för livsmedelshandeln

Trophi är Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel med fastigheter i Sverige och Finland. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för handel. ICA är största hyresgäst, följt av Kesko, Coop samt S-gruppen. Trophi helägs av AP3.  Bolaget kännetecknas av stabila kassaflöden. lHållbarhetsarbetet sker i samverkan med hyresgäster, exempelvis genom materialval enligt Sunda Hus, med all el från förnybar energi eller från egenproducerad el, genom solpaneler eller geoenergi. Läs mer på trophi.se.

Råby centrum

Regio – regionala fastigheter

Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på växande regionstäder och storstädernas ytterområden. Regios vision är att vara den ledande hyresvärden på sina lokala marknader. Genom långsiktighet och aktivt ägande skall varje fastighet bli bättre under bolagets förvaltning och bidra till en trygg och inkluderande stadsmiljö. AP3 äger 96 procent av bolaget, vilket förvaltas av delägaren Brunswick Real Estate. Fastighetsförvaltning och projektutveckling sker tillsammans med lokala partners. Samtliga fastigheter hållbarhetsklassificeras med tydlig målstyrning inom energi, resurs- och materialanvändning. Läs mer på regiofastigheter.se.

Trenums lägenhetshus av trä i Västerås

Trenum – nyproduktion av hyresfastigheter

Trenum äger, förvaltar och utvecklar hyresbostäder i Sveriges tre storstadsregioner och regtionstäder. Fastighetsbetåndet består till stor del av nyproducerade bostäder och bostäder under produktion.Bolaget ägs till 50 procent vardera av AP3 och Fastighets AB Balder. Alla fastigheter som byggs i egen regi miljöcertifieras. Läs mer på trenum.se.