Gå direkt till navigering

Räntebärande investeringar och valuta

Riskhantering och grön omställning

Ränte- och valutagruppen ansvarar för AP3s investeringar i noterade räntebärande instrument, som är uppdelade på stats-, realränte- och kreditobligationer. Gruppen ansvarar även för fondens valutahantering som omfattar valutasäkring, aktiv risktagning i valutor samt fondens treasuryfunktion.

Räntebärande investeringar

AP3 förvaltar obligationsportföljen aktivt i egen regi. En hög andel av innehaven är likvida, vilket utgör en viktig förutsättning för en aktiv ränteförvaltning. De låga räntorna gör att den förväntade avkastningen är mycket låg vilket gör det än viktigare att kapitalet förvaltas kostnadseffektivt.

Per 31/12-2022

Räntebärande investeringar 27 procent av portföljen
Avkastning -8,3%
Bidrag -2,2%

Hållbara obligationer – fortsatt fokus på målet

AP3 har som mål att öka investeringarna i hållbara obligationer till 30 miljarder kronor år 2025. På grund av investeringarnas struktur förfaller instrumenten efter 4—5 år vilket innebär att de fondens totala investeringar i hållbara obligationer över tiden vida överstiger den vid varje rapporteringstillfälle publicerade exponeringen.

AP3 ser hållbara obligationer som ett effektivt sätt att bidra till ett bättre klimat samtidigt som de ger en för obligationsmarknaden acceptabel avkastning. Med hållbara obligationer avser fonden gröna obligationer eller andra investeringar med mätbar miljömässig eller social nytta. Dessa obligationer är finansiella instrument där kapitalet går direkt till olika projekt som gagnar hållbarhetsarbete. På så sätt har finansieringen en direkt återverkan på låntagarens verksamhet. Möjligheten att attrahera kapital genom hållbara obligationer påverkar också emittentens fokus och engagemang i miljöfrågor.

AP3 har genom åren byggt upp en diversifierad portfölj av framförallt gröna, men även andra investeringar med mätbar och verifierbar miljömässig eller social nytta. Som aktiv ägare bidrar AP3 också till utvecklingen av marknaden för hållbara obligationer inte minst genom fastighetsbolagen Vasakronan och Hemsö som aktivt använder sig av gröna obligationer i sin upplåning. Vasakronan var dessutom först i världen med att emittera en grön företagsobligation redan år 2013.

Obligationsportföljens sammansättning (varav hållbara obligationer 21%) per 31/12-2022

Stats- och statsgaranterade obligationer 15.4
Realränteobligationer 5.8
Kreditobligationer 5.8

AP3s portfölj av hållbara obligationer har vuxit snabbt sedan 2008

Mkr
2008 480
2009 641
2010 871
2011 1017
2012 1368
2013 2342
2014 3861
2015 4626
2016 9538
2017 13398
2018 16346
2019 17429
2020 18735
2021 22816
2022 22262

Valuta

Tillgångsslaget Valuta består av fondens nettoresultat från den kvarvarande valutaexponeringen efter valutasäkring mot förändringar i valutakurser mot svenska kronan samt från direkta valutastrategier. Valutaexponeringen har under 2022 varierat mellan 18,3 procent och 24,2 procent. Valutapositioner tas både i syfte att öka avkastningen och minska risken i totalportföljen.

Per 31/12-2022

Öppen valutaexponering 19 procent av totalportföljen
Resultatbidrag 2,2%