Gå direkt till navigering

Räntebärande investeringar och valuta

Riskhantering och grön omställning

Ränte- och valutagruppen på AP3 har ansvar för räntebärande investeringar och valuta. Gruppen ansvarar för AP3s investeringar i noterade räntebärande instrument, som är uppdelade på stats-, realränte- och kreditobligationer. Gruppen ansvarar även för fondens valutahantering som omfattar valutasäkring, aktiv risktagning i valutor samt fondens treasuryfunktion.

Räntebärande investeringar

AP3 förvaltar obligationsportföljen aktivt i egen regi. En hög andel av innehaven är likvida, vilket utgör en viktig förutsättning för en aktiv ränteförvaltning. De låga räntorna gör att den förväntade avkastningen är mycket låg vilket gör det än viktigare att kapitalet förvaltas kostnadseffektivt.

Per 30/6-2022

Räntebärande investeringar 31,1 procent av portföljen
Avkastning -5,6%
Bidrag -1,4%

Gröna obligationer – bra fart mot målet

AP3 har som mål att ytterligare öka investeringarna i gröna obligationer till 30 miljarder kronor år 2025. AP3 ser gröna obligationer som ett effektivt sätt att bidra till ett bättre klimat samtidigt som de ger en för obligationsmarknaden acceptabel avkastning. Gröna obligationer är ett finansiellt instrument där kapitalet går direkt till olika projekt som gagnar miljön. På så sätt har finansieringen en direkt återverkan på låntagarens verksamhet. Möjligheten att attrahera kapital genom gröna obligationer påverkar också emittentens fokus och engagemang i miljöfrågorna. AP3 har byggt upp en diversifierad portfölj av gröna obligationer. Som ägare bidrar AP3 också till utvecklingen av marknaden för gröna obligationer genom fastighetsbolagen Vasakronan och Hemsö som använder gröna obligationer i sin upplåning. Vasakronan var först i världen med att emittera en grön företagsobligation 2013.

Hållbara obligationer – ett litet bredare perspektiv

Fonden är en pionjär inom gröna obligationer och den marknaden har uppvisat en fantastisk tillväxt sedan starten. De senaste åren har även en marknad för hållbarhetsrelaterade obligationer med litet annorlunda vinkling öppnats upp. Marknaden för dessa hållbarhets-, hållbarhetslänkade- och sociala obligationer har visat på hög tillväxt och fonden har funnit flera intressanta investeringstillfällen inom dessa områden. Vi följer med intresse den fortsatta utvecklingen.

Obligationsportföljens sammansättning (varav gröna obligationer 18%) per 31/12-2021

Stats- och statsgaranterade obligationer 61
Realränteobligationer 20
Kreditobligationer 19

AP3s portfölj av gröna obligationer har vuxit snabbt sedan 2008

Mkr
2008 480
2009 641
2010 871
2011 1017
2012 1368
2013 2342
2014 3861
2015 4626
2016 9538
2017 13398
2018 16346
2019 17429
2020 18735
2021 22816

Valuta

Tillgångsslaget Valuta består av fondens nettoresultat från den kvarvarande valutaexponeringen efter valutasäkring mot förändringar i valutakurser mot svenska kronan samt från direkta valutastrategier. Valutaexponeringen har under 2021 varierat mellan 17,1 procent och 22,2 procent. Valutapositioner tas både i syfte att öka avkastningen och minska risken i totalportföljen. Under 2021 har den svenska kronan försvagats mot flertalet stora valutor. Störst är förändringen mot den amerikanska dollarn som stärkts med 10 procent mot kronan. En försvagad kronkurs betyder ett positivt valutaresultat för fonden då investeringar i utländsk valuta blir mer värda mätt i svenska kronor.

Per 30/6-2022

Öppen valutaexponering 21,2 procent av totalportföljen
Resultatbidrag 1,7%