Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s förvaltningsstrategi baseras på allokering till sex olika övergripande riskklasser. Riskklasserna delas upp på Aktier, Räntor, Krediter, Inflation, Valuta samt Absolutavkastande strategier.

Genom att dela upp portföljen i riskklasser kan fonden på ett strukturerat sätt löpande analysera och prognostisera framtida avkastning och risk för olika tillgångar med liknande riskkaraktär. Prognoserna i kombination med makroanalyser, värdering och riskaptit ligger sedan till grund för allokeringsbeslut. Exponering definieras som underliggande värde som utsätts för värdeförändringar till följd av marknadsrörelser. Genom att använda derivatinstrument för att hantera risken och effektivisera förvaltningen kan exponeringen vara såväl större som mindre än det faktiska fondkapitalet.

Avkastning per riskklassAvkastningBidrag till totalavkastningen
2019-12-31%%
Aktier27,011,8
Räntor2,40,5
Krediter2,80,1
Inflation14,23,8
Valuta-1,1
Absolutavkastande strategier 1)-0,4
AP3 totalt17,717,7
1) Absolutavkastande strategier utgörs av riskmandat till vilka inget kapital allokeras. Därför kan inte en rättvisande avkastningsberäkning göras.

 

Exponering per riskklassExponeringExponering
2019-12-31mkr%
Aktier188 69847,9
Räntor67 28817,1
Krediter16 3394,2
Inflation105 39726,8
Valuta 1)76 93219,5
Absolutavkastande strategier10 4393,0
AP3 totalt389 47898,9
1) Valutaexponering visar andel tillgångar i utländsk valuta av fondkapitalet som inte är valutasäkrad och kan inte adderas till övrig exponering.