Gå direkt till navigering

Femårsöversikt

Länk till AP3s Rapporter

Femårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoflöden mot pensionssystemet -7,5 -7,9 -6,5 -6,8 -7,4
Årets resultat 86,8 37,2 59,5 2,2 28,2
Fondkapital vid periodens slut 1) 502,3 423,0 393,7 340,7 345,2
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader 20,8 9,8 17,7 0,7 8,9
Rörelsekostnader 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
Provisionskostnader 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
Avkastning efter kostnader 20,7 9,7 17,6 0,6 8,8
Inflation 3,9 0,5 1,8 2,0 1,7
Real avkastning efter kostnader 16,2 9,1 15,6 -1,4 6,9
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader 87,1 37,4 59,8 2,4 28,4
Rörelsens kostnader 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Resultat efter kostnader 86,8 37,2 59,5 2,2 28,2
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år 11,3 9,1 8,5 7,8 10,5
Tio år 11.1 8,7 8,7 8,5 6,1
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2) 5,2 10,8 4,2 5,4 3,5
Sharpekvot 2) 4,0 0,9 4,3 0,3 2,8
Risk (10-års standardavvikelse), % 6,3 7,0 6,0 6,3 7,6
Valutaexponering
% av totalportföljen 3) 21,1 17,5 19,5 17,7 15,0
Extern förvaltning
% av totalportföljen 31 29 31 26 25
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital
Rörelsekostnader 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
Rörelsekostnader + provisionskostnader 0,08 0,09 0,09 0,09 0,11
Antal anställda 61 60 58 59 57

 

1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist