Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s alternativa investeringar är ett strategiskt viktigt område där onoterade innehav såsom fastigheter, skog och infrastruktur samt försäkringsrelaterade värdepapper (ILS) ingår.

AP3 investerar i samhällsbyggnad och infrastruktur

AP3s fastighetsinvesteringar bidrar till att bygga Sverige. I AP3s fastighetsportfölj ingår innehavet i Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan, majoritetsägandet i samhällsfastighetsbolaget Hemsö samt majoritetsandelarna i de mindre bolagen Trophi och Regio, med fokus på regionala investeringar. I slutet av 2015 bildades Trenum, ett joint-venture mellan AP3 och fastighetsbolaget Balder för investeringar i hyresbostadsfastigheter i Sverige. Med stora ägarandelar följer goda möjligheter för AP3 att påverka och aktivt delta i bolagens strategiarbete. Påverkan genom plats i bolagens styrelser är effektivt och bland annat genom detta har AP3 tillsammans med övriga ägare haft möjlighet att driva bolagens hållbarhetsarbete.

AP3 har dessutom gjort betydande investeringar i andra fastigheter och infrastruktur.

Stora fastighetsinnehav

Vasakronan – Sveriges största fastighetsbolag

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av AP1, AP2, AP3 och AP4. Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet omfattar över 170 fastigheter med en total area om över 2 miljoner kvadratmeter där merparten ligger i Stockholm.

byggnad

Höga hållbarhetsambitioner

En majoritet av Vasakronans fastighetsbestånd är miljöcertifierat. Den höga hållbarhetsambitionen har gett Vasakronan möjlighet att lansera världens första gröna företagsobligation.

 

Hemsö – samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. AP3 är med ett innehav om totalt 85 procent, genom direkt och indirekt ägande, bolagets majoritetsägare. Minoritetsägare är fastighetsbolaget Sagax.

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsös vision är att ”vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice” och verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet i förvaltning och utveckling. Bolaget har ambitionen att ”vara den självklara fastighetspartnern för stat, kommun, landsting och privata operatörer” och äger idag drygt 300 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. 

AP3 bygger också fastighetsbolag  

Av bolagen i AP3s nuvarande fastighetsportfölj har fonden varit med och byggt upp två bolag: Hemsö och Trophi. Fonden arbetar just nu även med uppbyggnaden av ytterligare två bolag: Regio, ett joint-venture med fastighetsbolaget Sveafastigheter som investerar i kontors- och handelsfastigheter i växande regionstäder, samt Trenum med fastighetsbolaget Balder för investeringar i hyresbostadsfastigheter i Sverige.

Trophi – livsmedelsfastigheter

Trophi Fastighets AB bildades i slutet av 2012 och är idag Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandeln med ett innehav om över 250 livsmedelsfastigheter på drygt 200 orter i Sverige och Finland. Bolagsnamnet Trophi är taget från grekiskan och betyder mat. Trophi är helägt av AP3 men fastigheterna förvaltas av Redito. 

Regio – kontor och handel regionalt

Under 2015 startades Fastighets AB Regio av AP3 och Sveafastigheter. Bolaget investerar i kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora svenska städer, samt i storstädernas ytterområden. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget som AP3 är majoritetsägare i.

Infrastruktur

Bland AP3s investeringar i infrastruktur återfinns investeringar i både onoterade och noterade fonder samt direktinvesteringar. Det största innehavet utgörs av eldistributionsföretaget Ellevio, som förvärvades från finska Fortum under våren 2015. Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till drygt 930 000 hushåll i stora delar av Sverige. Investeringen ingår i tillgångsslaget fastigheter. Under de kommande åren kommer Ellevio att investera betydande belopp för att säkra elnätet för framtiden på svenska landsbygden samt förstärka och förnya elnätet i städerna. Bolaget har cirka 400 anställda och sysselsätter drygt 3 000 personer runt om i Sverige.

Utöver Ellevio innehåller infrastrukturportföljen investeringar inom social infrastruktur, vattenrening och förnybara energikällor.

Skogstillgångar

AP3 har sedan 2004 byggt upp en global skogsportfölj. AP3 äger skogstillgångar i Sverige, Latin- och Nordamerika, Afrika och Asien, huvudsakligen genom ett tiotal skogsfonder, men även direkt genom saminvesteringar och Gysinge skog. Genom att investera i olika regioner och träslag sprids riskerna inom skogsportföljen. I tropiska regioner växer skogen snabbare än i Sverige och i många fall säljs den till andra marknader vilket bidrar till riskspridning inom portföljen.

Som långsiktig investering passar skog väl in i AP3s portfölj. Skog växer under decennier och binder koldioxid oberoende av den ekonomiska cykeln. Investeringarna bidrar därmed till att stabilisera fondens totalavkastning över tid. Dessutom väntas investeringarna avkasta väl även under negativa klimatscenarier – ökad koldioxidhalt och varmare väder väntas främja tillväxten i exempelvis den svenska skogen.

Skog som råvara har historiskt efterfrågats av massa- och träindustrin. Det gäller fortfarande och nu växer användningsområden som flis, biobränsle och nya alternativa material. Genom samarbeten med strategiska partners kan AP3 bidra till att försörja olika industrier med hållbar skogsråvara.

Private Equity

Private Equity är investeringar i onoterade bolags ägarkapital. AP3 investerar i Private Equity genom investeringar i specialiserade Private Equity-fonder som genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, långsiktigt hjälper till att bygga hållbara bolag.

AP3 har investerat i Private Equity-fonder sedan 2001 och målsättningen med fondens investeringar i segmentet är att uppnå en avkastning som är högre än för noterade aktier. AP3 har idag en mogen Private Equity-portfölj, vilket innebär att fonden nu årligen får tillbaka kapital på tidigare års investeringar.

Försäkrings-, klimat- och väderrelaterade investeringar

Investeringar i tillgångar med låg korrelation till de traditionella finansmarknaderna bidrar till att stabilisera AP3s värdeutveckling. Fonden investerar sedan år 2008 i olika typer av försäkrings-, klimat- och väderrelaterade värdepapper utanför de mer traditionella finansmarknaderna.

AP3 var bland annat först i Sverige med att investera i så kallade katastrofobligationer, så kallade Cat bonds, och väderrelaterade derivat och har byggt upp en för Sverige unik kompetens i samarbete med olika universitet och forskningsinstitut.

Fondens investeringar i katastrofobligationer är strategiska och långsiktiga; det handlar om att systematiskt, år efter år, bära olika försäkrings-, väder- och klimatrisker, t.ex. risken för stora skador vid orkaner, jordbävningar eller översvämningar. De år som inga eller få katastrofer inträffar förväntar sig fonden en god avkastning på denna portfölj, men under ett ”katastrofår” kan förlusten vara kännbar och går inte att undvika, vilket är en del av strategin. Netto, över tid, förväntas emellertid denna typ av investeringar ge god avkastning.