Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 har sedan 2001 riksdagens långsiktiga uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet.

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet om 4 procent real avkastning per år över tid, investerar AP3 i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar.

Pensionsbehållning och pensioner räknas över tiden upp med inkomstindex för att visa följsamhet med löneutvecklingen i samhället i stort. Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige och beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16–64 år.

 

Fondkapital per den 31 december

Vid starten av det nya pensionssystemet 2001 uppgick AP3s fondkapital till 133 975 miljoner
kronor. Fram till 2008 översteg inbetalningarna till pensionssystemet utbetalningarna och
därefter har AP-fonderna tillsammans betalat ut 146 224 miljoner kronor för att täcka underskottet i systemet.

 

 

Fondkapitalets utveckling sedan starten 2001, mkr

Fondkapitalets ökning sedan starten 2001 består av överföringar från avvecklingsfond och särskild förvaltning med 6 938 miljoner kronor samt avkastning om 205 729 miljoner kronor som AP3 har skapat och av nettoflöden mot pensionssystemet om -22 267 miljoner kronor. Sedan 2009 är fonden nettobetalare till det svenska pensionssystemet och har sedan dess betalat ut 36 556 miljoner kronor.

 

 

 

Totalavkastning efter kostnader 2001–2016, %

Marknaden under perioden 2001-2008 karakteriserades av två stora börsfall, vilket ledde till
stora påfrestningar på pensionssystemet de första åren. Trots den initialt svaga utvecklingen
har AP3s nominella avkastning efter kostnader under perioden uppgått till i genomsnitt 5,7 procent per år.

 

 

 

Ackumulerad avkastning efter kostnader 2001–2016, %

Pensioner och pensionsrätter räknas årligen upp med inkomstindex. För att bidra till pensionssystemet måste AP3 växa i samma takt som detta index. Inkomstindex uppgår sedan 2001 till 3,0 procent per år. AP3s nominella avkastning har under samma period uppgått till i genomsnitt 5,7 procent per år, vilket innebär att AP3s avkastning överstigit inkomstindex med 2,7 procentenheter per år sedan start.